Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/15-1-2024 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/15-1-2024 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023

1/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

2/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ) ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2023

3/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ) ΕΔΡΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2023

4/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:

«Κατασκευή Τοιχείου – Προστασία Πρανών Ρέματος στην Φλώρινα»

6/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1318/23 Απόφασης (πρακτικό 43ης /22-08-2023) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και έγκριση της νέας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 7.320.000,00 € με Φ.Π.Α.

7/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατάρτιση για το έτος 2024 του Πίνακα  έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ441) κ.ε. 2023ΝΠ44100013  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)(2014ΕΠ54100002)

8/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Π.Ε. Φλώρινας Έτους 2023 και απαλλαγή υπολόγων

9/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

10/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΟ ΠΡΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.110.000€ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΣΑΝΠ441 Κ.Ε. 2023ΝΠ44100013, ΤΙΤΛΟ

«ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –Ο.Κ.Ω.(Π.Κ.2008Ε.Π.04100000)(2014ΕΠ54100002) ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Ε.Π.

11/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2023» ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 379.401,03 ΕΥΡΩ

12/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ»,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ, ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (74.003.505,15 €)

13/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τον Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Καστοριάς

14/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κίνησης υπηρεσιακού οχήματος (KHΥ 6843) εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

15/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (KHΙ 4405) ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

17/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2046/23 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Μ. ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1173/23   ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 1173/23 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.571.946,69 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%)

18/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

19/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2024

20/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απαλλαγής Υπολόγου και Απόδοσης Λογαριασμών ΧΕΠ Π.Ε. Γρεβενών, οικονομικού έτους 2023

21/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 και επανάληψη του διαγωνισμού ανάθεσης με τους ίδιους  όρους του υποέργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ»,

της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ»,

στο  Πρόγραμμα  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1.  ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0036165872, Προϋπολογισμού:  2.199.859,20  € ( με ΦΠΑ 24%)

22/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.4 «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΕΟ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.470.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

23/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρώτου Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Μελέτης του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

24/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ κατ’ εξαίρεση άδειας  οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων    

25/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1η/2024

26/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δρομολογίου     μεταφοράς ΑΜΕΑ από  το Δήμο Σερβίων στο ΚΕΚ Αμεα Κοζάνης και ΕΓΚΡΙΣΗ σχετικής δαπάνης

27/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μερική ακύρωση της αριθ. 1763/23 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά την αποδοχή της προσφοράς και ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού

«Υλοποίηση ταξιδίων εξοικείωσης δημοσιογράφων και επαγγελματιών τουρισμού για την ανάδειξη και τουριστική προβολή της ΠΔΜ»

28/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο, για το έτος 2024, προμήθειας ανταλλακτικών – υλικών και υπηρεσιών επισκευής οχημάτων   Γραφείου κίνησης οχημάτων 2022-2024 (πρωην αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

29/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου

30/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για την ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την παροχή ανάλογων συμβουλευτικών υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους στο αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

31/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας για το χρονικό διάστημα από 1-11 έως 31-12-2023

32/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-11 έως 31-12-2023

33/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-11 έως 31-12-2023

34/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

35/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

36/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

37/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους

38/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους

39/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους

40/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους

41/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους

42/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και του Προέδρου του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 1η  Συνεδρίαση του Π.Σ. στις 02-01-2024

43/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην 1η Συνεδρίαση του Π.Σ. στις 02-01-2024

44/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακινήσεων των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής

45/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 15-1-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ