Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/4-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/4-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/4-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/4-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/4-5-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του έργου: «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας», Προϋπολογισμού: 172.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

581/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», Προϋπολογισμού: 66.100,00 € (με Φ.Π.Α.)

582/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμοί ρεμάτων από χειμαρολάβα, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις»

583/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμοί ρεμάτων από χειμαρολάβα, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις»

584/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης»

585/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης»

586/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης  του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. δίκτυο Καστοριάς»

587/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας του έργου:  «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. δίκτυο  Καστοριάς»

588/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης  του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος»

589/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος»

590/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης  του έργου: «Aσφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου»

591/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Aσφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου»

592/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΤΣΙΚΟ»

593/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επανυποβολή ΕΓΚΡΙΣΗς Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #158.380,00 €#

594/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Πρακτικού IV παράτασης χρόνου παράδοσης και παραλαβής ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4χ4, από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

595/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ,Γνωμοδότηση παράτασης  της υπ αριθμ 40305/12-03-2020 (ΑΔΑM 20SYMV006423319)  σύμβασης για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών-φωτοτυπικών» συμβατικού τιμήματος 11.512,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

596/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ,Γνωμοδότηση τροποποίησης της υπ αριθμ 180039/12-11-2019 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “PLUG –n-HARVEST”» συμβατικού τιμήματος 20.303,26 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

597/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 6 της συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας που πραγματοποιήθηκε 27-4-2020 με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση του αριθ. 2/2029 διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20, για τα τμήματα 1-14 δρομολογίων που αφορούν λεωφορεία μετά την αριθ. 181/2020 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

598/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 27/04/2020 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τους οικισμούς της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2020, ποσού 58.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

599/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια προστατευτικών επιφανειών στο γήπεδο 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου»

600/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Επισκευή του μηχανήματος με ΜΕ 122493 (LIBHERR PR 732 B)»

601/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική ΕπανΕΓΚΡΙΣΗ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2019 σχετική με τις πιστώσεις του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019

602/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά την  εκτέλεση της 106/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

603/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του συλλόγου «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ»

604/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση της σύμβασης με τον ανάδοχο της εφαρμογής «Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

605/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση του λογισμικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας της Π.Ε. Κοζάνης

606/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών  (CPV 79713000-5)

607/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ποσού για την απολύμανση υπηρεσιών εκπαίδευσης ΠΕΚΕΣ/ΚΕΣΥ

608/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

609/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

610/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: α) δαπάνης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020 και β) παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020

611/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

612/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (30 τμχ. στολές προστασίας) για τις ανάγκες των μονάδων υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

613/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια στήριξης του έργου της Ι.Μ. Καστοριάς, κατόπιν αιτήματός της, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

614/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εμφιαλωμένων νερών, οινοπνευμάτων & χλωρινών, κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

615/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση προληπτικών απολυμάνσεων σε εξωτερικούς  κοινόχρηστους χώρους της Π.Ε. Καστοριάς  με οχήματά της,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

616/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και απολύμανση 2 φορητών χημικών τουαλετών εξωτερικών χώρων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

617/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του  Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Κοπή-Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, περιόδου 2020-2022, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΔΜ Εδρας

618/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του  Πρακτικού II (Οικονομική Προσφορά) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την τριετία 2020-2022»

619/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των  Πρακτικών I και ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας, περιόδου 2020-2021

620/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

621/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση ισχύος Σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS), λογισμικού και αδειών χρήσης συστήματος διαχείρισης στόλου μηχανημάτων κατά την διάρκεια του αποχιονισμού της Π.Ε Κοζάνης

622/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια στήριξης του έργου της «Βοήθειας στο Σπίτι» του Δήμου Καστοριάς, κατόπιν αιτήματός, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

623/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

624/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Α τρίμηνο 2020

625/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ για νέα δημοπράτηση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης του Οδικού τμήματος «Κοζάνη – Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (ΕΟ 3)», με αλλαγή των όρων του διαγωνισμού

626/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του συλλόγου «ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

627/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΡΙΧΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού: 290.263,02 € (με Φ.Π.Α.)

628/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη προμήθεια υγειονομικού υλικού

629/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 4/5/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ