Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/26-9-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/26-9-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/26-9-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/26-9-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων. 209/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

19η τροποποίηση προϋπολογισμού (19η 2019).

210/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 19η τροποποίηση Προϋπολογισμού (19η 2019)
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

20η τροποποίηση προϋπολογισμού (20η 2019).

211/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 20η τροποποίηση προϋπολογισμού (20η 2019)
4.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Εξουσιοδότηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ.

212/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  εξουσιοδότηση αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ

5.   

 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. Καστοριάς, ΕΤΩΝ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 1.888.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

213/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ).

214/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών Περιφερειακού Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΤΩΝ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 1.900.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

215/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 4.370.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

216/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2019-2020» Προϋπολογισμού: 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

217/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

10. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Mέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018».

218/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Διαχειριστικής ΒΙ.ΠΑ Καστοριάς».

219/19  

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπου

 

12.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

220/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπου
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD Leader.

221/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπου
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

222/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου

15. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 1/2018 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».

223/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1/2018 του πίνακα έργων
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό συνεπιβλέποντα δασολόγου για το έργο: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».

224/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή στέγης στο κτίριο του τεχνητού νεφρού νοσοκομείου Φλώρινας» με προϋπολογισμό 35.000,00 €.

225/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους όρους της προγραμματικής σύμβασης

18. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του άξονα προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και μείωσης του θορύβου».

226/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης
19.    Ημερήσιας Διάταξης

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου “Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe” με σύντομη ονομασία LIFE SAFE-CROSSING και κωδικό LIFE17 NAT/IT/000464.

227/19 Αναβάλλεται
20.    Ημερήσιας Διάταξης

Αλλαγή εταιρικού σχήματος στο BIOECOnomy Research Driven Innovation-BIOECO RDI με το ακρωνύμιο BIOECO-RDI και Project No 605.

228/19 Αναβάλλεται
21.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΔΕΙΟΥ Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

229/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΔΕΙΟΥ Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

22. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του «Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Φλώρινας».

230/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου καθώς εκ του αναπληρωτή του
23.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

231/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό του πρόεδρου και των μελών
24.    Ημερήσιας Διάταξης                                         

Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

232/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
25.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.

233/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπων
26.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.

234/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπου

27. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στο Συμβούλιο Υδάτων της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

235/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του
28.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου και αναπληρωτή του στην τριμελή επιτροπή του άρθρου 7 παρ.1 Ν.2839/2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ.1 Ν.3051/2002.

236/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του
29.    Ημερήσιας Διάταξης

Διόρθωση – τροποποίηση άρθρου καταστατικού ΚΕ.ΠΕ.

237/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διόρθωση – τροποποίηση άρθρου καταστατικού ΚΕ.ΠΕ.
30.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προέδρου στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

238/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό μελών και Προέδρου

 

Κοζάνη 4/10/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό