Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/26-9-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/26-9-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων. 209/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

19η τροποποίηση προϋπολογισμού (19η 2019).

210/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 19η τροποποίηση Προϋπολογισμού (19η 2019)
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

20η τροποποίηση προϋπολογισμού (20η 2019).

211/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 20η τροποποίηση προϋπολογισμού (20η 2019)
4.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Εξουσιοδότηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ.

212/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  εξουσιοδότηση αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ
5.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. Καστοριάς, ΕΤΩΝ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 1.888.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

213/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ).

214/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών Περιφερειακού Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΤΩΝ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 1.900.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

215/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 4.370.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

216/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2019-2020» Προϋπολογισμού: 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

217/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Mέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018».

218/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Διαχειριστικής ΒΙ.ΠΑ Καστοριάς».

219/19  

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπου

 

12.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

220/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπου
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD Leader.

221/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπου
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

222/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου
15.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 1/2018 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».

223/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1/2018 του πίνακα έργων
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό συνεπιβλέποντα δασολόγου για το έργο: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».

224/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση του έργου .«Κατασκευή στέγης στο κτίριο του τεχνητού νεφρού νοσοκομείου Φλώρινας» με προϋπολογισμό 35.000,00 €.

225/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους όρους της προγραμματικής σύμβασης
18.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» του άξονα προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και μείωσης του θορύβου».

226/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης
19.    Ημερήσιας Διάταξης

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου “Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe” με σύντομη ονομασία LIFE SAFE-CROSSING και κωδικό LIFE17 NAT/IT/000464.

227/19 Αναβάλλεται
20.    Ημερήσιας Διάταξης

Αλλαγή εταιρικού σχήματος στο BIOECOnomy Research Driven Innovation-BIOECO RDI με το ακρωνύμιο BIOECO-RDI και Project No 605.

228/19 Αναβάλλεται
21.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΔΕΙΟΥ Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

229/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΩΔΕΙΟΥ Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
22.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του «Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Φλώρινας».

230/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου καθώς εκ του αναπληρωτή του
23.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

231/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό του πρόεδρου και των μελών
24.    Ημερήσιας Διάταξης                                         

Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

232/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
25.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.

233/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπων
26.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.

234/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό εκπροσώπου
27.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στο Συμβούλιο Υδάτων της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

235/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του
28.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου και αναπληρωτή του στην τριμελή επιτροπή του άρθρου 7 παρ.1 Ν.2839/2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ.1 Ν.3051/2002.

236/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του
29.    Ημερήσιας Διάταξης

Διόρθωση – τροποποίηση άρθρου καταστατικού ΚΕ.ΠΕ.

237/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διόρθωση – τροποποίηση άρθρου καταστατικού ΚΕ.ΠΕ.
30.    Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προέδρου στο Δ.Σ. και στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

238/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό μελών και Προέδρου

 

Κοζάνη 4/10/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό