Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/22-11-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/22-11-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/22-11-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/22-11-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 295/17 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της «Δ.Ι.Α.Δ.Υ.ΜΑ. Α.Ε.», που αφορά την παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού των έξι (6) σημείων στάθευσης (parking) στο οδικό τμήμα Κοζάνη – Πτολεμαϊδα

296/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους όρους  του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.)

297/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
4. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Αίτημα αναίρεσης της υπ’ αριθμ. 06/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και λήψη απόφασης παράδοσης σε κυκλοφορία του Επαρχιακού Οδικού Τμήματος «Τ.Κ. Δροσοπηγής – Π.Ε. Καστοριάς», μέσω Βιτσίου

298/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναίρεση της υπ’αριθ.6/2015 απόφασης του ΠΣ και  την παράδοση σε κυκλοφορία του επαρχιακού οδικού τμήματος «Τ.Κ. Δροσοπηγής – Π.Ε. Καστοριάς», μέσω Βιτσίου
5. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Χορήγησης Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου για την Π.Ε. Φλώρινας

299/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Π.Ε. Φλώρινας
6. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Κάλυψη Εξόδων Περιφερειακών Συμβούλων που θα συμμετάσχουν στη 5η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Π.Ε.

300/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κάλυψη εξόδων Περιφερειακών Συμβούλων που θα στη 5η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Π.Ε.

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης του Προγράμματος Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas (Κοινά Σχέδια Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και Αειφόρων Στόχων για την Ανάπτυξη της Διμερούς Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών). COMBINE2PROTECT

301/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υλοποίηση του προγράμματος Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas (Κοινά σχέδια διατήρησης της βιοποικιλότητας και αειφόρων στόχων για την ανάπτυξη της διμερούς δικτύου προστατευόμενων περιοχών). COMBINE2PROTECT
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Δημοσιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017

302/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο δημοσιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Δημοσιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018

303/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο δημοσιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018
10. Ημερήσιας Διάταξης

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (20η 2017)

304/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 20η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (20η 2017)

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Βράβευσης Καλύτερης Πρότασης – Σχεδίασης Διαγωνισμού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Πινακίδων οι οποίες θα τοποθετηθούν στα Όρια της Π.Ε. Κοζάνης

305/17 Αναβάλλεται
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» Προϋπολογισμού : 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

306/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το τρόπο δημοπράτησης του έργου
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκτέλεση του Έργου «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

307/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκτέλεση του Έργου «Υλοποίηση Δράσεων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (2017)»

308/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

15.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Έτους 2017

309/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα ο πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Έτους 2017
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ» Προϋπολογισμού: 72.058,42 € (με Φ.Π.Α.)

310/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
17. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Προϋπολογισμού: 24.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

311/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τρόπο δημοπράτησης του έργου
18. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς & του Δήμου Καστοριάς με Αντικείμενο τη Συνεργασία των δύο Φορέων για την Πραγματοποίηση Μουσικής Εκδήλωσης στο Πάρκο “Ολυμπιακής Φλόγας”, στο Πλαίσιο της Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου που εντάσσεται στο Εορταστικό Πρόγραμμα 2017 – 2018 του Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία “Τουρισμού & Παραδοσιακών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων”

312/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

19.

Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση – Παράταση Χρονικής Διάρκειας Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Γρεβενών»

313/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επικαιροποίηση – παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης
20. Ημερήσιας Διάταξης

21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (21η 2017)

314/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 21η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.  (21η 2017)
21. Ημερήσιας Διάταξης

22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (22η 2017)

315/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 22η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.  (22η 2017)
22. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ή μη της Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΥΠΡΑ Α.Ε.

316/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη μη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΥΠΡΑ Α.Ε., γιατί πρόθεση της Περιφέρειας είναι η πλήρης απεμπλοκή της από το εταιρικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας
23. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης (Τροπ.3) του προγράμματος έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

317/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση (Τροπ. 3) του προγράμματος έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

Κοζάνη 29/11/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Κεχαγιάς Φώτιος