Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/17-8-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/17-8-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/17-8-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 150/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στην πόλη της Φλώρινας, την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022.

151/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση του ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στην πόλη της Φλώρινας, την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022.

 

Κοζάνη 17/8/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου