Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-8-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-8-2022 συνεδρίαση συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-8-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 138/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του υποέργου: «Εσωτερικό  δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο  μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» της Πράξης:

«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πενταβρύσου και Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας»,

με κωδικό ΟΠΣ 5052246 Προϋπολογισμού: 2.035.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

139/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του υποέργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Ανατολικού» της Πράξης:

«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πενταβρύσου και Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας»,

με κωδικό ΟΠΣ 5052246 Προϋπολογισμού: 2.124.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

140/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑ.ΔΥ.Μ.).

141/22 Έγινε η ενημέρωση του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑ.ΔΥ.Μ.).
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), έργου του επιχειρησιακού προγράμματος με τίτλο: «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», του άξονα προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», της πράξης με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5056679, Δικαιούχο: 2010003-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 1.286.383,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).143/22

142/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης (ανοιχτή διαδικασία), σύμφωνα με τον Ν.4412/16 του έργου: «Ανάθεση μελετών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Κωδικός: VOSKO_PLANS_PDM)» Προϋπολογισμού: 1.979.526,703 € (συμπερ/νου Φ.Π.Α. 24%).

143/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για Δωρεά φορτηγού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στο Δήμο Άργος Ορεστικού.

144/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την δωρεά του φορτηγού (μαζί με τα σχετικά για τις εργασίες αποχιονισμού παρελκόμενα), με αριθμό πλαισίου WJMB1VPS10C083517 στον Δήμο Άργους Ορεστικού.
8. Ημερήσιας Διάταξης

Αίτημα επιχορήγησης του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Κοζάνης της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 3.000 ευρώ για οικονομική στήριξη.

145/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Κοζάνης της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 3.000 ευρώ για οικονομική στήριξη.
9. Ημερήσιας Διάταξης

14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η/2022).

146/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (14η/2022).
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση παράτασης απαγόρευσης αλιείας καραβίδας στη λίμνη Πολυφύτου μέχρι   15-06-2023.

147/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση απαγόρευσης αλιείας καραβίδας στη λίμνη Πολυφύτου μέχρι   15-06-2023.
11. Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση της Απόφασης α/α 89/2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.

148/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επικαιροποίηση της Απόφασης α/α 89/2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
12. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την απόφαση έκπτωσης της μισθώτριας εταιρεία εξόρυξης στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας.

149/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος για την απόφαση έκπτωσης της μισθώτριας εταιρείας εξόρυξης στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας.

 

Κοζάνη 3/8/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου