Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/1-9-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/1-9-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/1-9-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:   

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών Προεδρείου του

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

207/19 Το Π.Σ.  εκλέγει  ως Πρόεδρο την κ. Ευφροσύνη Ντιό, Αντιπρόεδρο τον κ. Ιωάννη Λιάση και Γραμματέα τον κ. Απόστολο Τζιώτζη
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

208/19 Το Π.Σ. εκλέγει τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη)

 

Κοζάνη 6/9/2019

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό