Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/28-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/28-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/28-7-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός ημερησίας διάταξης

Έγκριση Δαπάνης Συνοδού Προπονητή

187/16

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη δαπάνη συνοδού προπονητή
2. Εκτός ημερησίας διάταξης

Έγκριση τροποποίησης έργου του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

188/16

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την τροποποίηση έργου του ΕΑΠ

3.

Εκτός ημερησίας διάταξης

Oρισμός Εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

189/16

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων
4. Εκτός ημερησίας διάταξης

15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (15η 2016)

190/16

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 15η τροποποίηση προϋπολογισμού
5. Εκτός ημερησίας διάταξης

Tρόπος Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» Προϋπολογισμού:  1.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

191/16

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης-εκτέλεσης του έργου
6. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος  Δημοπράτησης  της Μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» Αρχικού Προϋπολογισμού 31.034,72 € με Φ.Π.Α.

192/16

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο  δημοπράτησης  της μελέτης

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης  της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ»  Αρχικού Προϋπολογισμού 330.770,00 € με Φ.Π.Α. 24%

193/16

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο  δημοπράτησης  της μελέτης
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρότασης Ένταξης και Τροποποίησης Έργων της Π.Ε. Κοζάνης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

194/16

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση ένταξης και τροποποίησης έργων στο ΕΑΠ
9. Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 295/2011 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου του Έργου: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» για την Ένταξη στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

195/16

Έγινε συζήτηση επί του έργου «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ»

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 81/2013 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πράξης: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ» η οποία περιλαμβάνει το Υποέργο με Τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ -ΚΑΤΑΦΥΓΙ» για την Ένταξη στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

196/16

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 81/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
11. Ημερήσιας Διάταξης

Ένταξη στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 της Πράξης : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ».

197/16

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη στη νέ προγραμματικής περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ».
12. Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης « Υλοποίηση Πακέτων Εργασίας του Έργου:  “ProlifeThe quality of life prerequisite for progress and sustainable development in the cross border area (Η Ποιότητα Ζωής ως Προϋπόθεση για την Πρόοδο και την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή)»

198/16

Το Π.Σ. εγκρίνει την ομόφωνα την παράταση της προγραμματικής σύμβασης

Κοζάνη 29/7/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος