Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/30-8-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/30-8-2019  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Τιμητική Βράβευση

202/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τιμητική βράβευση των κ.κ. Γεωργίου  Δακή και Ιωάννη Σόκουτη για την πολυετή προσφορά τους στην τοπική αυτοδιοίκηση
2.      Ημερήσιας Διάταξης

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (18η 2019).

203/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 18η Τροποποίηση Προυπολογισμού (18η 2019).
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της με Αριθμό 1973/19 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά την «Τροποποίηση Στοχοθεσίας 1η /2019».

 

204/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την με αριθμό 1973/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά την «Τροποποίηση Στοχοθεσίας 1η /2019».
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Εκτέλεση του Έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

205/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 της Π.Ε. Κοζάνης.

206/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η τροποποίηση προγράμματος ΚΑΠ 2019 της Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Κοζάνη 30/8/2019

O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος