Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/3-6-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/3-6-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/3-6-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 157/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης Συνεδρίασης
2.
Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για αύξηση στο 8% του ποσοστού επί των εσόδων των πλειστηριασμών των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που διατίθενται στο Πράσινο Ταμείο.

158/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος για αύξηση στο 8% του ποσοστού επί των εσόδων των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που διατίθενται στο Πράσινο Ταμείο.
3.
Ημερήσιας Διάταξης

10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η/2021).

159/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 10η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η/2021)
4.
Ημερήσιας Διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η/2021).

160/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 11η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η/2021)
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ».

Προϋπολογισμός: 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

161/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ως τρόπο δημοπράτησης  να είναι σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 (Ανοιχτή Διαδικασία), για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ».

Προϋπολογισμού: 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

6.
Προ Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος δημοπράτησης (Συνοπτικός Διαγωνισμός), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης»

Προϋπολογισμός: 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

162/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία ως τρόπο δημοπράτησης να είναι  ο Συνοπτικός Διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης»

Προϋπολογισμός: 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

7.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπο δημοπράτησης (Συνοπτικός Διαγωνισμός), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

Προϋπολογισμός: 69.600,00 €  με Φ.Π.Α.

163/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία ως τρόπο δημοπράτησης να είναι ο Συνοπτικός Διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

Προϋπολογισμός: 69.600,00 €  με Φ.Π.Α.

8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης σωματείων (Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) προς κάλυψη των αναγκών τους.

164/21 Αναβολή
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Αστικές Εταιρείες και Επιχειρήσεις της Π.Ε. Γρεβενών.

165/21 Αναβολή
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ».

166/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον  τρόπο δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ».
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.»

167/21 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.».
12.
Ημερήσιας Διάταξης

Ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως ιδρυτικού μέλους, στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – Climattica”- Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων».

168/21 Απόσυρση

 

Κοζάνη 4/6/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό