Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/29-3-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/29-3-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/29-3-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7/2022

475/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  που αφορά ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφορών

476/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

477/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας,Επιπτώσεων,Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Μακεδονίας κ. Μάνου Θωμά

478/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησεων των περιφερειακων συμβουλων στην 17Η συνεδριαση της ο.ε.

479/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης διάρκειας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19

480/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρησης ακινήτων

481/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή δωρεάς μελέτης Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό της ΠΔΜ

482/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,33MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ” ΤΗΣ ΔΕ ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 595.236,41€ (με Φ.Π.Α. 24%)

483/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ» Προϋπολογισμού: 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

484/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021»

485/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021»

486/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση – Στηθαία
Ασφαλείας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»

487/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Κοπή Κλαδιών-Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου»

488/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Καθαρισμός Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

489/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021»

490/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της με αριθμό 101/22 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «ΕΓΚΡΙΣΗ  διενέργειας,   όρων   και των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρονικής Ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημοσιάς σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την αφορά τη προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ»:

1.

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ)

2.

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 79300/20-07-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ)» όσον αφορά τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον Προϋπολογισμό

491/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

492/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας

493/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Υπηρεσιών “Κοπής Κλαδιών – Αποψίλωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών” για διάστημα 24 μηνών, και των όρων της Διακήρυξης

494/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2022)»

495/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

496/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού

497/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

498/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2022: α) «RUN DESKATI 2022» β) «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ»

499/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών

500/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 29/3/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ