Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/27-6-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/27-6-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/27-6-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας διάταξης

Επιχορήγηση 42 θέσεων Επικουρικών Γιατρών που θα Στελεχώσουν τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Ποσό των 500 € Μηνιαίως για Τριετή Θητεία

158/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επιχορήγηση  42 θέσεων Επικουρικών Γιατρών
2. Ημερήσιας διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Π.Δ.Μ.  (12η 2016)

159/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 12η τροποποίηση προϋπολογισμού
3. Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση της αριθ. 57/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Σχετικά με τη Θέσπιση Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ 1232, Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Έδρας, για το Έτος 2016

160/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της αριθ.57/2016 απόφασης του Π.Σ.
4. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 4ης Τροποποίησης του Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 162/16041) κε 2012ΕΠ04100001 (Τροποποίηση Τίτλων Έργων)

161/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 4η Τροποποίηση του πίνακα έργων ΚΑΠ

5.

Ημερήσιας διάταξης

Προτάσεις Έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020

162/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προτάσεις για το επιχειρησιακό
6. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου: «Καθαρισμός Ρέματος Γκιόλε»

163/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
7. Ημερήσιας διάταξης

12η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016

164/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΑΠ της Π.Δ.Μ.
8. Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση 2 του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016

165/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση 2 του Προγράμματος Έργων
9. Ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη Σχολική Περίοδο 2016-2017, Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013»

166/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού
10. Ημερήσιας διάταξης

Σύναψη Προγραμματικής με Τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Γρεβενών»

167/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης

 

Κοζάνη 29/6/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος