Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/8-3-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/8-3-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/8-3-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν  από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Εγνατία οδό την Κυριακή 6 Μαρτίου 2022

344/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση του Πρακτικού Κατακύρωσης (όροι διαπραγμάτευσης)  διαγωνισμού «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO 2022»

345/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάκλησης της υπ’αριθμ 896/21 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ΕΓΚΡΙΣΗΣ Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4714/2020 για το έργο: “Εκπόνηση έρευνας για την συντήρηση, ενίσχυση, ανακατασκευή και ανάδειξη παραδοσιακών λίθινων κατασκευών μεταξύ των οποίων και παραδοσιακών λίθινων γεφυρών. – Κατάθεση προκαταρκτικών διερευνητικών προτάσεων καθώς και τελικών προτάσεων για την υλοποίηση της αναστύλωσης – ανακατασκευής της «Πέτρινης Γέφυρας του Πασά»” 

346/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4714/2020 για το έργο: “Εκπόνηση έρευνας για την συντήρηση, ενίσχυση, ανακατασκευή και ανάδειξη παραδοσιακών λίθινων κατασκευών μεταξύ των οποίων και παραδοσιακών λίθινων γεφυρών. – Κατάθεση προκαταρκτικών διερευνητικών προτάσεων καθώς και τελικών προτάσεων για την υλοποίηση της αναστύλωσης – ανακατασκευής της «Πέτρινης Γέφυρας του Πασά»” 

347/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης μελών εγκεκριμένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)» προϋπολογισμού 266.000 ευρώ με ΦΠΑ

348/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Κατάρτιση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2022

349/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

350/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

48η ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

351/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης #1.000.000,00 €#

352/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών», προϋπολογισμού δαπάνης # 1.000.000,00 € #

353/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης # 2.000.000,00 € #

354/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης #2.000.000,00 €#

355/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΝΚΟ και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη Δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης Εξωστρέφειας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

356/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
14
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2021-2022» Προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

357/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 1, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020

358/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΡΑΣ

359/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών – αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΕΔΡΑΣ

360/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης προμήθειας 1.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος της αριθ. 3497/11-01-2022 υπογεγραμμένης σύμβασης προμήθειας και μεταφοράς 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

361/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 4 Διαπραγμάτευσης της 03-03-2022 για την ανάθεση ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθήτριας Α/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-22 και του αναδόχου αυτού

362/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ μερικής τροποποίησης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για το σχολικό έτος 2021-2022

363/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

364/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σύστασης  Επιτροπής  Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Παραλαβής, για την:                 Α)“Προμήθεια ενός ελκυστήρα-τράκτορα και ενός ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader) για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς” & Β) “Προμήθεια δύο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα & αλατοδιανομέα” για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ΠΕ Καστοριάς

365/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

366/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

367/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

368/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή Δικηγόρου

369/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή Δικηγόρου

370/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης

371/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών

372/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς

373/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ”

374/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ “ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ”

375/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

376/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

377/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

378/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

379/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

380/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

381/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού

382/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
40
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών προς δικαστικό ορισμό ΔΣ για την εταιρία «ΒΙΟ.ΠΑ.ΓΡΕ. Α.Ε.»

383/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υλοποίησης του προγράμματος «Prespa Lake Area border guard station: preparatory activities for the establishment of the border crossing point between Greece and the Republic of North Macedonia at the Prespa Lake Area» (Συνοριακός σταθμός Πρεσπών: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του Συνοριακού Σημείου διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας) BorPres

384/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ συμμετοχής της ΠΔΜ στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Τζούντο Παίδων Α΄ και Β΄

385/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 8/3/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ