Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/8-5-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/8-5-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/8-5-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας: 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων. 105/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (10 η 2019).

106/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 10η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (10 η 2019)
3. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων  του ΚΕ.ΠΕ για το Έτος 2019.

107/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Α τροποποίηση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων  του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2019
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Σύνταξη Φακέλου Έργου Μελετών Προσθήκης Νέας Πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης».

108/19  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης  του έργου στο ΕΑΠ 2012-2016

5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Δημιουργία Ειδικού Αποθεματικού Κεφαλαίου του Αγροτικού Συν/σμού Οπωρικών (Α.Σ.Ο.) Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» για την Υλοποίηση Αναπτυξιακού Έργου».

109/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης  του έργου στο ΕΑΠ 2012-2016

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Επέκταση Υφιστάμενου Ελαιοτριβείου Α.Σ. Ελιάς  Ιμέρων»

110/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης  του έργου στο  Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Δημιουργία Ειδικού Αποθεματικού Κεφαλαίου του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ΣΥΝ.Π.Ε. για την Υλοποίηση Αναπτυξιακού Έργου».

111/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης  του έργου στο ΕΑΠ 2012-2016
8. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041.

112/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
9. Ημερήσιας Διάταξης

Αίτημα Λήψης Απόφασης για Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την  Εκτέλεση του Έργου  “Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας” 

113/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου
10. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Δρόμου στην Τ.Κ. Λεχόβου»,  Προϋπολογισμού δαπάνης  # 80.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

114/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης Διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας(Π.Ε. Κοζάνης)- ΙΓΜΕ- ΚΕΠΕ Δυτ. Μακεδονίας και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής  Μακεδονίας με Θέμα «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ».

115/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης

 

12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2019».

116/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ετήσιο πρόγραμμα  Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2019»

 

Κοζάνη 10/5/2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος