Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/31-5-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/31-5-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/31-5-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/31-5-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 134/17 Το Π.Σ. εγκρίνει πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση Ψηφίσματος για το θάνατο του Πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

135/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Δ.Ε.Η.

136/17 Έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Δ.Ε.Η.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για αποστολή πρόσκλησης  και εισηγήσεων των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής

137/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αποστολή πρόσκλησης  και εισηγήσεων των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2017 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και Τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ».

138/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση -τροποποίηση 0/2017 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001.

139/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001.

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 1/2017 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

140/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1/2017 του πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002
8. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1  Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

141/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 1  Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Έργο «Plugnpay passive and active multimodal energy Harvesting systems, circular economy by design, with high replicability for selfsufficient Districts & NearZero Buildings» με το Ακρωνύμιο PLUGNHARVEST και Κωδικό 768735 το οποίο υλοποιείται στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020, Πρόσκληση Η2020-ΕΕΒ-2016-2017 για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια (ΕΕΒ-07-2017) και εντάσσεται στις Δράσεις Καινοτομίας (ΙΑ-Innovation Action).

142/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη συμμετοχή της ΠΔΜ στο εν λόγω έργο
10. Ημερήσιας Διάταξης

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (8η 2017).

143/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 8η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (8η 2017).
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Μεταβίβασης της Αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις Απευθείας Αναθέσεις των Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών Εκτιμώμενης Αξίας Ίσης ή Κατώτερης των 20.000€ (χωρίς ΦΠΑ).

144/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την μεταβίβαση αρμοδιότητας του Π.Σ. προς την Οικονομικής Επιτροπή της ΠΔΜ για τις απευθείας αναθέσεις των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000€ (χωρίς ΦΠΑ).
12. Ημερήσιας Διάταξης

Εξουσιοδότηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών.

145/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξουσιοδότηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ» Προϋπολογισμού: 24.683,96 € (με Φ.Π.Α.).

146/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΙΟΝΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 21.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

147/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
15. Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Ε.Ο. Κοζάνης – Αιανής που αφορούν το Έργο: «Κατασκευή Επενδεδυμένης Τάφρου σε Τμήματα της Επαρχιακής Οδού Κοζάνης – Αιανής».

148/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων στο Ε.Ο. Κοζάνης – Αιανής που αφορούν το συγκεκριμένο έργο
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Αρδευτικού Έργου Μεσιανής Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

149/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 γιατο έργο με τίτλο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του αρδευτικού έργου Μεσιανής Δήμου Σερβίων – Βελβεντού
17. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Aναγκαιότητας Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για την Σχολική Χρονιά 2017-2018.

150/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διενέργεια του διαγωνισμού
18. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Ανάθεσης Σύμβασης για την Προμήθεια Πολυμηχανήματος για τη Διαχείριση των Οικοτόπων Υπερυδατικής Βλάστησης (καλαμώνες) στη Λίμνη Καστοριάς.

151/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης
19. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ισολογισμού και Έκθεσης Πεπραγμένων του Κ.Ε.Π.Ε. για το Έτος 2016

152/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Κ.Ε.Π.Ε. για το Έτος 2016
20. Ημερήσιας Διάταξης

Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Ακινήτου για την Ολοκλήρωση της Κατασκευής του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Ολοκλήρωση Πρόσβασης).

153/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου
21. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού περιεχομένου «ENDURO GP» (Παγκόσμιο   Πρωτάθλημα Enduro 2017).

154/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διοργάνωση εκδήλωσης  αθλητικού περιεχομένου «ENDURO GP» (Παγκόσμιο   Πρωτάθλημα Enduro 2017)

22.

Ημερήσιας Διάταξης

20η Έγκριση Eισήγησης Έργου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο  Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

155/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 20η εισήγηση έργου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο  Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.
23. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων», του Έργου “Αποκατάσταση και Διαχείριση του Αποστραγγιστικού Δικτύου του Τέως Έλους Χειμαδίτιδας ”

156/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων», του Έργου “Αποκατάσταση και Διαχείριση του Αποστραγγιστικού Δικτύου του Τέως Έλους Χειμαδίτιδας ”

 

 Κοζάνη 10/6/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος