Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/22-2-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/22-2-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/22-2-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  4ου  πρακτικού   του   «Ανοικτού  Διεθνή διαγωνισμού για το  Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα )»  για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης

247/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

248/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΣΤΗΝ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

249/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» Συνολικού Προϋπολογισμού: 718.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

250/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,33MW στη θέση “Φράγμα Σισανίου” της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 564.516,13 (χωρίς Φ.Π.Α.)

251/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  Δημοπράτησης κα ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ» Προϋπολογισμού: 38.700,00 € (με Φ.Π.Α.)

252/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗς πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή υπαλλήλων στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών – Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου για το έτος 2022

253/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έτος 2022

254/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – συνεχιζόμενα έργα έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

255/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης του Προϋπολογισμού δράσεων του Προγράμματος  ΣΑΕΠ 541 (κ.ε. 2014ΕΠ54100002)

256/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης  της υπηρεσίας: «Απομάκρυνση φερτών υλών και κορημάτων από τάφρους και τοιχεία»

257/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής δημοπρασίας της υπηρεσίας: «Απομάκρυνση φερτών υλών και κορημάτων  από τάφρους και τοιχεία»

258/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 για το 2022

259/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

260/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

261/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

262/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

263/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

264/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός δικηγόρου

265/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ γνωμοδότησης και εξουσιοδότηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης

266/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

267/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

268/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ορισμό δικηγόρων κατά το τρέχον έτος

269/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου

270/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς- ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης

271/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

272/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

273/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

274/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

275/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς- ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης

276/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

277/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4η/2022

278/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ α) επαναδημοσίευσης στην Επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα της Προκήρυξης του 1/2022, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: Προμήθεια  Καυσίμων Θέρμανσης και Κίνησης, για τα έτη 2022-2023, των Υπηρεσιών της  Π.Ε. Καστοριάς, προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 259.324,00 € και β) τροποποίησης των όρων του, ως προς τους απαιτούμενους χρόνους διενέργειας του

279/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 που θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων στα πλαίσια της επικείμενης Δημοπρασίας για την μίσθωση κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

280/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικός έτος 2011-2022 στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης

281/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των συμβάσεων της ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8 ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563104 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

282/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης της σύμβασης της ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε που εδρεύει στην 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ με Α.Φ.Μ.: 095151600 και Δ.Ο.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

283/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των συμβάσεων, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΑΦΜ: 998055333 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022

284/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παρατάσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών, της Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, με έδρα την Κοζάνη, ΑΦΜ: 093317110, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

285/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» με έδρα το ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΑΦΜ : 997311570, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

286/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών, του ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ, με έδρα την Πτολεμαΐδα, ΑΦΜ: 054435098, ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

287/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συμβάσεων του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563097 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

288/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών, του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΞΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ», με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ, Α.Φ.Μ: 999154044 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

289/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης δρομολογίων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έδρα τη ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, με ΑΦΜ: 996877068 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022

290/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παρατάσεων-τροποποιήσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΣΥΝ. Π.Ε» με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣ 4, ΑΦΜ: 998167576 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022

291/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παρατάσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών για το σχολικό έτος 2021 – 2022

292/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

293/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Φλώρινας έτους 2022»

294/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός έτους 2022 για την Π.Ε. Κοζάνης»

295/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Απαλλαγή υπολόγου και ΕΓΚΡΙΣΗ απόδοσης λογαριασμών χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021

296/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

297/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού

298/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

299/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών του ΚΕΠΕ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

300/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την παροχή δικτύου αγρο-μετεωρολογικών σταθμών στην Π.Ε. Κοζάνης

301/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8679 (JEEP PATRIOT), αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

302/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για προμήθεια υλικών (ηλεκτρονικού εξοπλισμού) για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Περιφερειάρχη και της αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

303/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την πληρωμή οφειλής από δικαστικά προς ΔΟΥ  σύμφωνα με την απόφαση 2658/2020 του Συμβουλίου Επικρατείας

304/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) του προσωπικού  της Π.Ε. Γρεβενών

305/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών

306/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

307/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

308/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 22/2/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ