Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/15-2-2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/15-2-2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/15-2-2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

217/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

218/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»,  προϋπολογισμού 230.000,000 €

219/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανησ Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

220/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του  Πρακτικού IΙΙ  (Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού μειοδότη) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας 120 αυτόματων απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών, στα πλαίσια του προγράμματος απινίδωσης δημόσιας πρόσβασης (ΠΑΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με αριθμ. διακήρυξης 06/2021

221/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διόρθωση σφάλματος στο αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για οκτώ μήνες)

222/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διενέργεια προφορικής δημοπρασίας ενώπιον της Ο.Ε. μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

223/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5/2023

224/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια εφημερίδων

225/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά πληρωμή οφειλής στην εταιρεία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

226/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης δέκα εννέα χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και έντεκα λεπτών (19.753,11) συνολικά, για τον καθαρισμό ρεμάτων στο ΤΟΕΒ Βράχου της ΠΕ Καστοριάς

227/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ συν ΦΠΑ, για εργασίες καθαρισμού/αποκατάστασης των δύο υδατορρεμάτων, εντός της Τ.Κ. Αναρράχης Δήμου Εορδαίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων

228/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά το έργο «INTERREG-COMPUTING POWER GOES GREEN (MIS-5129748)»

229/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας

230/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

231/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε «Ταξίδι εξοικείωσης για την ανάδειξη χειμερινών προορισμών με χιονοδρομικά κέντρα / Γραφείο ΕΟΤ Ρουμανίας»

232/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την κάλυψη εξόδων σε υπηρεσίες τροφοδοσίας – catering στις Εκδηλώσεις Υγείας

233/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 155/23 απόφασης της οικονομικής επιτροπής λόγω αλλαγής των δρομολογίων

234/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

235/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απαλλαγή υπόλογου και ΕΓΚΡΙΣΗ απόδοσης λογαριασμών χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) ΠΕ Κοζάνης έτους 2022

236/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

237/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

238/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 13.950,00 για την ανανέωση της συνδρομής της ΠΕ. Φλώρινας στις Βάσεις Δεδομένων Δήμος ΝΕΤ και 4412.gr για τα έτη 2023, 2024 και 2025

239/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 3.720,00 για την ανανέωση της συνδρομής της ΠΕ. Φλώρινας στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»  για τα έτη 2023, 2024 και 2025

240/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 22.310,00 με Φ.Π.Α.  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φλώρινας το έτος 2023 & τον Ιανουάριο του 2024

241/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 3.000,00 με Φ.Π.Α.  για την προμήθεια, επισκευή και τοποθέτηση κλειδαριών, πόμολων πορτών, λαβών επίπλων, λουκέτων με βάσεις, σφραγίδων, πινακίδων πόρτας, κλειδιών και αντιγράφων κλειδιών για το έτος 2023 και τον Ιανουάριο του 2024

242/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

243/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

244/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

245/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με νέο αίτημα του Νηπιαγωγείου Αντιγόνου,στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2022-23

246/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή Γνωμοδότησης & ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής ΕνότηταςΓρεβενών) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

247/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή Γνωμοδότησης & ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου γιαεκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό

248/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την συνδιοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων της Π.Ε. Γρεβενών

249/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023  στην Π.Ε. Γρεβενών β)Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης τιμής

250/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μερικής τροποποίησης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών σχολ.έτους 2022-2023

251/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων με τίτλο Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης»,  της Πράξης «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την   Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης», με Κωδ. ΟΠΣ 5071329, η οποία έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του άξονα Προτεραιότητας 5  «Προώθηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

252/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας, ΕΓΚΡΙΣΗ τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, λόγω αποκλειστικότητας, ανάθεσης υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO 2023

253/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια της διαπραγμάτευσης των όρων για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOODEXPO 2023», μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023

254/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Καστοριάς» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  3.800.000,00€ με ΦΠΑ

255/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

256/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»,  προϋπολογισμού 1.500.000,000 €

257/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμών, για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό 3/2022, “Προμήθειας ενός (1)  Ελκυστήρα-Τράκτορα  και ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς»,Προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 550.000,00 € – Α΄ΤΜΗΜΑ Προμήθειας ενός (1)  Ελκυστήρα-Τράκτορα

258/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

2η τροποποίηση της 1711/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ΕΓΚΡΙΣΗΣ χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2022-2023

259/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Φωτισμού στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε Φλώρινας”

260/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση φθορών – Σύνδεση αγροτικών δρόμων – Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

261/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

262/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου

263/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 15/2/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ