Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 5η/22-2-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 5η/22-2-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 5η/22-2-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 5η/22-2-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων

28/16 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Απονομή χρυσού μεταλλίου περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας, στον πρόεδρο της ακαδημίας Αθηνών, κ. Αθανάσιο Βαλτινό

29/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απονομή του χρυσού μεταλλίου
3. Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «Ετήσια συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Κοζάνης έτους 2015»

30/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση παράτασης διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ περιφέρειας δυτ. Μακεδονίας(Π.Ε. Κοζάνης) – Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δ.Δ. Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου και Κοιλάδας του δήμου Κοζάνης»

31/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Πτολεμαΐδας με τον δρόμο δυτικής Εορδαίας» Προϋπολογισμού 16.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

32/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
6. Ημερήσιας Διάταξης

Εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης για την υπογραφή συμβολαίου με την Δ.Ε.Η. Α.Ε., για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο διοικητήριο Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

33/16 Το Π.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης για την υπογραφή συμβολαίου
7. Ημερήσιας Διάταξης

Ένταξη έργου της Π.Ε. Κοζάνης  στο ΕΑΠ περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας 2012-2016

34/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη έργου στο ΕΑΠ

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης στο δρόμο που συνδέει το επαρχιακό οδικό δίκτυο με τον οικισμό Παλαιογρατσάνου του δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Προϋπολογισμού: 42.200,00 € (με Φ.Π.Α.)

35/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Εργαστηριακές αναλύσεις και αξιολόγηση προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης στους χώρους διαχείρισης αποβλήτων της ΔΙΑΔΥΜΑ στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας»

36/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2016

37/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του ΚΕ.ΠΕ 2016
11. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έτους 2016 της Π.Ε. Γρεβενών

38/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης έργων

12.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έτους 2016 σε βάρος των πιστώσεων.

Α. Ο.Σ.Κ. 047/6

Β. ΣΑΕΠ 041 (χρηματοδότηση 2012ΕΠ0410001)

Γ. Κ.Α.Π. 2016

Δ. ΣΑΕΠ 041 οδικό δίκτυο (χρηματοδότηση 2008ΕΠ04100000)

Ε. ΣΑΕΠ 041 αντιπλημμυρικά (χρηματοδότηση 2005ΕΠ04100002)

ΣΤ. ΣΑΕΠ 541 αντιπλημμυρικά (χρηματοδότηση 2014ΕΠ54100001)

Ζ. ΣΑΕΠ 541 οδικό δίκτυο (χρηματοδότηση 2014ΕΠ54100002)

39/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έτους 2016
13. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (τροπ.0) του προγράμματος κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ 2016) της περιφερειακής ενότητας Φλώρινας

40/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος ΚΑΠ
14. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (τροπ.0) του προγράμματος έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

41/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος έργων 2016 ΣΑΕΠ 041
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του προγράμματος έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

42/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα έργων 2016 ΣΑΕΠ 541

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (τροπ.0) του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από “Έσοδα του Τ.Ε.Ο.  για την Π.Ε. Φλώρινας 2016

43/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος έργων του Τ.Ε.Ο.
17. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της  Π.Ε. Φλώρινας 2016

44/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα
18. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από τόκους παρελθόντων ετών της  Π.Ε. Φλώρινας 2016

45/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από τόκους
19. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση  του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από Ε.Α.Π.  2012-2016 για την Π.Ε. Φλώρινας 2016

46/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση  του προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από Ε.Α.Π.
20. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην  περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας

47/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη τακτικού προσωπικού
21. Ημερήσιας Διάταξης

Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της περιφέρειας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. έτους 2016, καθώς και την προετοιμασία των δράσεων έτους 2017

48/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το έργο του θέματος

22.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας και της αναπτυξιακής δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο  «Μελέτη για την προστασία και εξυγίανση της λίμνης Καστοριάς (προκαταρκτικές και υποστηρικτικές μελέτες έργου)

49/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
23. Ημερήσιας Διάταξης

Ένταξη έργου στον πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

50/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη έργου στον πίνακα  έργων ΚΑΠ
24. Ημερήσιας Διάταξης

3η Τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (3η 2016)

51/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση προϋπολογισμού
25. Ημερήσιας Διάταξης

Σχέδιο δημοσιότητας και τουριστικής προβολής περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας έτους 2016

52/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο δημοσιότητας και τουριστικής προβολής της Π.Δ.Μ. έτους 2016
26. Καταγγελία δηλώσεων σε βάρος των ΑμεΑ 53/16 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόρριψη της πρότασης

Κοζάνη 23/2/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος