Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις τουρισμού: WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 – Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία)

wtm london 2019 λογότυπο

Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις τουρισμού: WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 – Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία)

Αριθμός Διακήρυξης: 22/2019 (ΑΔΑ: 649Ν7ΛΨ-ΘΚΠ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις τουρισμού: WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 – Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία).

Αναλυτικότερη Περιγραφή της σύμβασης περιλαμβάνεται στην αρίθμ. 22/2019 διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.742,00 € (συμπ ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 22/2019 Διακήρυξης, στο Τμήμα Προμηθειών, Δημοκρατίας 27 Ημιόροφος Γραφείο 25 Κοζάνη.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/10/2019 και ώρα 15:00 μμ. Προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά και γίνονται δεκτές εφόσον παραληφθούν μέχρι την 14/10/2019 ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε Κοζάνης την Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 10:00πμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από της υπογραφής της μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες (180 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

 

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης 22/2019 (ΑΔΑ: 649Ν7ΛΨ-ΘΚΠ)

Τα σχετικά έγγραφα