Διαγωνισμός

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας 80 τόνων Χαλαζιακής Άμμου για τις ανάγκες του ταχυδιυληστηρίου ΜΗΥΣ Πραμόριτσας της Π.Ε. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Αριθµός ∆ιακήρυξης:  20/2015

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό προµήθειας 80 τόνων Χαλαζιακής Άµµου για τις ανάγκες του ταχυδιυληστηρίου της Πραµόριτσας.

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στα 24.600,00 ευρώ (συµπ. ΦΠΑ). Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είναι η 20/10/2015 ηµέρα Τρίτη. Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται  στο τεύχος της διακήρυξης, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07.

Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας είναι η χαµηλότερη τιµή ανά κιλό, χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι το είδος ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές οι οποίες θεωρούνται απαράβατες. Οι δαπάνες συσκευασίας και µεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι  120 ηµερολογιακές ηµέρες. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η πληρωµή θα γίνει σε Ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών.

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη