Περίληψη Διακήρυξη Νο 2 Δημοπρασίας για τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κοζάνης

Περίληψη Διακήρυξη Νο 2 Δημοπρασίας για τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Περίληψη Διακήρυξη Νο 2 Δημοπρασίας για τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με έγγραφες προσφορές.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διεύθυνση Οικονομικού Π.Δ.Μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 

Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα γνωστοποιηθεί για να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Δημοκρατίας 27 Κοζάνη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ωρολογά Ελένη 2461651193 e.orologa@pdm.gov.gr

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον περίπου 250 τ.μ. Ειδικότερα είναι επιθυμητό ο προσφερόμενος χώρος να είναι διαρρυθμισμένος και να περιλαμβάνει ενδεικτικά εννιά (9) χώρους γραφείων ο έκαστος επιφανείας περίπου 15 τ.μ., 2 WC τουλάχιστον που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών, για την περίοδο 2022 – 2025, προϋπολογισμού 32.400,00 €, με δικαίωμα παράτασης ισόποσου χρόνου.

Περιγραφή του υπό εκμίσθωση ακινήτου

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 • Να βρίσκεται εντός των ορίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλης της Κοζάνης με επιτρεπόμενη χρήση γης την ειδική πολεοδομική λειτουργία γραφείων.
 • Απαιτείται ακίνητο περίπου 250 τ.μ. ειδικότερα είναι επιθυμητό ο προσφερόμενος χώρος να είναι διαρρυθμισμένος και να περιλαμβάνει ενδεικτικά εννιά  (9) χώρους γραφείων ο έκαστος επιφανείας περίπου 15 τ.μ., 2 WC τουλάχιστον.
 • Οι κύριοι χώροι να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού και θέρμανσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  Το ακίνητο θα πρέπει να είναι νόμιμο και να έχει οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4067/2012 «περί Νέου Οικοδομικού Κανονισμού».
 • Να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς εκμισθωτή, πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι την παραλαβή του ακινήτου (ή εναλλακτικά και σε περίπτωση που η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν εκδίδει πιστοποιητικά πυροπροστασίας για κτίρια για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα πυρόσβεσης, θα πρέπει να προσκομισθεί η εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας η οποία κατατέθηκε στην πολεοδομία)
 • Να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 26 του ΝΟΚ και του

  «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

 • Να δηλωθεί από τον προσφέροντα, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, αν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου, η εγκεκριμένη από αρμόδιο Γραφείο Αποκατάσταση Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία, η σχετική άδεια επισκευής, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών.
 • Να προσκομιστεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008, ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008 και της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010, ΦΕΚ 407 Β/9-4-2010, όπως ισχύουν.
 • Το κτίριο κατά τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης από δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρο8 Ν.4342/2015, απαιτείται να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ’, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 407 2010).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΔΜ, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:  26/7/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κριθούν  κατάλληλα, πρέπει να προσκομίσουν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία διεξάγει τη δημοπρασία, εγγυητική επιστολή συμμετοχής από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το ύψος της ανωτέρω εγγυητικής ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου προσφοράς για χρόνο μίσθωσης ενός έτους, ήτοι ποσού  3.240,00  €, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) μηνών.                                      

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

                                                                                  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

 

Συνημμένα:

Η Περίληψη Διακήρυξη Νο 2 Δημοπρασίας για τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με ΑΔΑ: 9Ζ6Δ7ΛΨ-ΟΜ1