Βιολογική Γεωργία

Ορισμός αξιολογητών των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

β. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

γ. Της αρ. 64544/2317/24-07-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Προσαρμογή του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιημένη ισχύει.

δ. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Της αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β’/04-5-2016) ΥΑ «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.

στ. Της αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ», όπως ισχύει.

ζ. Της αρ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302/Β’/2017) ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει.

η. Της αρ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543/Β’/21-12-2017) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιημένη ισχύει.

θ. Τις Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες εξειδικεύονται οι όροι και οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή των εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα τις διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση και γνωμοδότηση των αιτήσεων στήριξης.

ι. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κ. Της αριθμ. 3871/10-12-2018 (ΦΕΚ 5778/Β΄/21-12-2018) απόφασης «Σύσταση-Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών, Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

  1. Το αρ. 702/28-01-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας.
  2. Τις απαιτήσεις της διενέργειας των αξιολογήσεων των υποβληθέντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αιτήσεων στήριξης, στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.
  3. Το αριθμ. 582/131268/28-9-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τη συμμετοχή υπαλλήλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών ως αξιολογητές του Υπομέτρου 4.1.
  4. Την αριθμ. 544/15-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ087ΛΨ-ΡΡΖ) «Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
  5. Τις εισηγήσεις των αρμόδιων Δ/ντών της οικείας Περιφέρειας.
  6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει

Τον ορισμό των υπαλλήλων της ΔΑΟΠ, των ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας του ΥΠΑΑΤ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από τις εισηγήσεις των αρμόδιων Δ/ντών της οικείας Περιφέρειας, την εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ, ή/και την εγγραφή τους στο μητρώο, ως αξιολογητές των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως κάτωθι:

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση

Οι αξιολογητές οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις της αριθμ. 3871/10-12-2018 (ΦΕΚ 5778/Β΄/21-12-2018) απόφασης, ειδικότερα του άρθρου 2 αυτής σχετικά με το έργο που καλούνται να επιτελέσουν, καθώς και να λάβουν γνώση του οικείου θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης