Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Κορωνοϊός Covid 19 - Ενημέρωση

Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Μέτρα και ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  • Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87) , όπως ισχύει.
  • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») (Α’133), όπως ισχύει.
  • Την υπ’αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020 Κ.Υ.Α. «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19» (Β’4484)
  • Την υπ’αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ)
  • Την ανάγκη λήψης μέτρων για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

  1. Για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε. Κοζάνης (Εδρας και Π.Ε. Κοζάνης) και στην Π.Ε. Καστοριάς, οι οποίες εντάσσονται στο υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο:

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό.

β) Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40%, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού, ο οποίος θα γίνει σε επίπεδο οργανικής μονάδας Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ’ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζόμενων των υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια.

γ) Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

δ) Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

  1. Για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Π.Ε. Γρεβενών και Π.Ε. Φλώρινας, οι οποίες εντάσσονται στο μέτριο επιδημιολογικό επίπεδο:

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό

β) Υποχρεωτική τηλεργασία στο 20 %, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου . Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού, ο οποίος θα γίνει σε επίπεδο οργανικής μονάδας Διεύθυνσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ’ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζόμενων των υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια.

γ) Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού δ) Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ).

Επισημαίνεται ότι θα αποστέλλεται καθημερινά με e-mail στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, ανά Π.Ε. και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, για όλες τις Π.Ε. και έδρα, ανά οργανική μονάδα (Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα) ονομαστική κατάσταση με τους υπαλλήλους, από όπου θα προκύπτει ποιοι βρίσκονται στην υπηρεσία με ταυτοπρόσωπη παρουσία, ποιοι εργάζονται με τηλεργασία και ποιοι απουσιάζουν με οποιουδήποτε είδους άδεια, καταγράφοντας το είδος της άδειας. Η ως άνω κατάσταση θα κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διοίκησης.

Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της έως και τις 25 Οκτωβρίου 2020.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Κασαπίδης