επιβατικά οχήματα

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών για τα επιβατικά οχήματα και μηχανήματα έργου των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ, Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης και Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (α/α ΕΣΗΔΗΣ 93600)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών για τα επιβατικά οχήματα και μηχανήματα έργου των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ, Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης και Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (α/α ΕΣΗΔΗΣ 93600)

Ανακοινώνουμε ότι λόγο της Τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΜΗΘΕΙΣ το χρονικό διάστημα Δευτέρα 07/09/20120 και ώρα 23:00 έως Τρίτη 08/09/2020 έως 16:00, και την Τετάρτη 09/09/2020 και ώρα  12:00 έως και ώρα 21:30,

που είχε ως συνέπεια πολλοί οικονομικοί φορείς να μην καταστεί δυνατόν να υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό, δόθηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 14η /09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Κατόπιν τούτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το χώρο του διαγωνισμού και να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τον ν. 4412/16.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Συνημμένα:

Αριθμός Διακήρυξης:  15/2020 (α/α 93600)

diakirixi15-2020-promitheia-elastikon-kozani

 

 

 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών για τα επιβατικά οχήματα και μηχανήματα έργου των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ, Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης και Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (α/α ΕΣΗΔΗΣ 93600)

Ανακοινώνουμε ότι λόγο της Τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΜΗΘΕΙΣ το χρονικό διάστημα Δευτέρα 07/09/20120 και ώρα 23:00 έως Τρίτη 08/09/2020 έως 16:00, και την Τετάρτη 09/09/2020 και ώρα  12:00 έως και ώρα 21:30,

που είχε ως συνέπεια πολλοί οικονομικοί φορείς να μην καταστεί δυνατόν να υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό, δόθηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 14η /09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Κατόπιν τούτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το χώρο του διαγωνισμού και να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τον ν. 4412/16.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Συνημμένα:

Αριθμός Διακήρυξης:  15/2020 (α/α 93600)