Κοζάνη - Αεροδρόμιο

Μελέτη βελτίωσης του Οδικού τμήματος «Κοζάνη – Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Μελέτη βελτίωσης του Οδικού τμήματος «Κοζάνη – Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ


Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
(Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ .)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη βελτίωσης του Οδικού τμήματος «Κοζάνη – Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3)

Εκτιμώμενης αξίας 381.987,67 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
CPV : [71320000-7]

 

 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

1. 1 Αναθέτουσα αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οδός : Ζ Ε Π Κ ΟΖΑΝΗΣ

Ταχ.Κωδ. : 50100

Τηλ. : 2461052682

Telefax : 2461052685

E-mail : dte@pdm.gov.gr

Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Αναγνώστου

1.2 Κύριος του Έργου : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.3 Εργοδότης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.4 Προϊστάμενη Αρχή Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ.50131 ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ 2461351568, FAX 2461047229, MAIL info.oe.@pdm.gov.gr

Και η Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ.(Έδρα) σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του Ν.4447/16 και την παρ.2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 που έχουν έδρα στην ΖΕΠ Κοζάνης

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ.

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Το Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 198 του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4491/17

1.7 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Συνημμένα:

α) Η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),

β) Η παρούσα διακήρυξη

γ) Τα τεύχη της διακήρυξης