Διαγωνισμός

Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, περιόδου 2017, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (έδρας) / Π.Δ.Μ.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διακηρύσσει  την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

««Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, περιόδου 2017,  στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (έδρας) / Π.Δ.Μ. »

Εκτιμώμενης αξίας  120.967,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (3ος όροφος) στην ΖΕΠ Κοζάνης στις 13 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη.

Συνημμένα:

Η διακήρυξη

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού