Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς

Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

του έργου

Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς», με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ54100001 της ΣΑΕΠ 541, με προϋπολογισμό 206.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 166.129,03 € (περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ – ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά, όχι ο ΦΠΑ).

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρας).

2. Ταχυδρομική Δ/νση: Διοικητήριο ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.:2461052682, fax:2461052685 email: d.te@pdm.gov.gr, www.pdm.gov.gr.

3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Κουζιάκης Γεώργιος τηλ. 2461052682 και 2461052710, fax: 2461052685, email: d.te@pdm.gov.gr, g.kouziakis@pdm.gov.gr.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 80099 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι ο καθαρισμός τάφρων της Π.Ε. Καστοριάς σε τμήματα της Ε.Ο. 20 και Ε.Ο. 15, για την βελτίωση της λειτουργίας αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων από το οδόστρωμα.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής εργασίες: Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,00μ, άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος, καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων, κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα, κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 166.129,03 € χωρίς ΦΠΑ
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

5. ΚΩΔΙΚΟΙ: CPV [45233141-9] – ¨Εργασίες συντήρησης οδών¨ και NUTS: EL53 (Δυτική Μακεδονία).

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει να ικανοποιούν τα Κριτήρια Επιλογής των παραγράφων Β, Γ και Δ του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.320,00 € με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 06/10/2019 (7 μήνες). Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες (6) από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παρ. 2α Ν. 4412/2016.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13/03/2019 ημέρα Τετάρτη, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μ.μ..\

11. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Όπως στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Συνημμένα:

Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη για το έργο: Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς