34η διεθνή έκθεση Philoxenia 2018

Κατασκευή περιπτέρου και παροχή λοιπών υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 34η διεθνή έκθεση Philoxenia 2018

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Κατασκευή περιπτέρου και παροχή λοιπών υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 34η διεθνή έκθεση Philoxenia 2018

Σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, κατόπιν της αριθμ. 3057/2018 (ΑΔΑ 6ΩΜΕ7ΛΨ-5ΥΩ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ, προτίθεται να υλοποιήσει το έργο «Κατασκευή περιπτέρου και παροχή λοιπών υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 34η διεθνή έκθεση Κατασκευή περιπτέρου και παροχή λοιπών υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 34η διεθνή έκθεση Philoxenia 2018».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των Δεκαεπτά Χιλιάδων Τριακοσίων Δέκα Ευρώ και Σαράντα Λεπτών (17.310,40 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας «Κατασκευή περιπτέρου και παροχή λοιπών υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 34η Διεθνή Έκθεση Philoxenia 2018» θα αναλάβει το σχεδιασμό – κατασκευή – εγκατάσταση – απεγκατάσταση περιπτέρου και παροχής λοιπών υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της ΠΔΜ στην 34Π διεθνή έκθεση Philoxenia 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 09 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Αναλυτικά θα αναλάβει:

 • Μελέτη και εφαρμογή κατασκευής περιπτέρου
 • Εξοπλισμό περιπτέρου
 • Απομάκρυνση και καθαρισμό περιπτέρου μετά το πέρας της έκθεσης
 • Ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη
 • Εκτυπώσεις
 • Ηλεκτρολογικά – φωτισμός – δημιουργία και έγκριση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Κάλυψη δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος 1Kw
 • Παροχή νερού και αποχέτευσης υδάτων
 • Αγορά και παροχή κερασμάτων και ειδών σερβιρίσματος μιας χρήσης μέχρι ύψους εξακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε συνεννόηση με το Τμήμα Τουρισμού.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο σχεδιασμός, κατασκευή, τοποθέτηση, εγκατάσταση, απεγκατάσταση περιπτέρου (80 τ.μ.) και παροχή λοιπών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia” που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 09 – 11 Νοεμβρίου 2018.

Το περίπτερο θα πρέπει:

Να είναι λειτουργικό, σύγχρονης αισθητικής. Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να αποτελεί μία νέα σύνθεση που προσδίδει ένα σύγχρονο χαρακτήρα δημιουργώντας μία ανανεωμένη παρουσία της συμμετοχής της ΠΔΜ στην Έκθεση.

Να χαρακτηρίζεται από μία θεματική προσέγγιση που ως κεντρικός άξονας θα διατρέχει ως βασική ιδέα (concept) όλη την πρόταση της μελέτης. Να προσιδιάζει στο πνεύμα της συγκεκριμένης έκθεσης, να πληροί τις αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις της έκθεσης και θα είναι εφαρμόσιμο.

Τα διακριτά χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας ως τουριστικός προορισμός εναλλακτικών διακοπών με πλούσιο φυσικό περιβάλλον και σημαντική πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να αποτυπώνονται στα σχέδια και στην εφαρμογή ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύουν το ενδιαφέρον

Το φωτογραφικό υλικό θα δοθεί από την ΠΔΜ στον ανάδοχο για τη διακόσμηση του περιπτέρου όπως και τα logos που θα δοθούν από την ΠΔΜ για να ενσωματωθούν στη μελέτη.

Το ύψος του περιπτέρου θα πρέπει να φτάνει στο μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κανονισμό της έκθεσης και όχι λιγότερο από 4 μέτρα. Η εκμετάλλευση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους θα γίνεται είτε με δομή επί εδάφους ή με αναρτώμενες κατασκευές ή συνδυασμό των δύο με βάση την κάτοψη και τη θέση του χώρου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης (στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα):

Σχέδια

Σχέδια σε κλίμακα 1:50 του συνολικού εκθεσιακού χώρου, κατόψεις, συνολικές όψεις, χώρος ομαδικής προβολής τουριστικών περιοχών, χώρος διενέργειας επιχειρηματικών συναντήσεων, άλλων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης.

Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις:

Μία άποψη για κάθε πλευρά του περιπτέρου

Συνολική τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση από ψηλά (bird view) της συνολικής διάταξης του περιπτέρου.

Τεχνική περιγραφή όπου θα περιγράφεται n βασική ιδέα της πρότασης και οι επιμέρους συνθετικές και κατασκευαστικές επιλογές της μελέτης, οι προτεινόμενοι χρωματικοί συνδυασμοί και τα υλικά (περιγραφή, πάχη κτλ).

Τα σχέδια, οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και τα γραφιστικά θα πρέπει να κατατεθούν στην Αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα ανήκουν αποκλειστικά, προκειμένου να τύχουν της έγκρισης του EOT.

Στα γραφίστικα σχέδια θα πρέπει να υπάρχει και χάρτης των εμβληματικών τοπικών προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας.

 1. Κατασκευή

Περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων στα 4 μ. ή στο ανώτερο επιτρεπτό από τον κανονισμό (αν αυτό είναι μεγαλύτερο του 4) & ύψος μετόπης στα 3,5μ αν προκύπτει από το σχέδιο. Αν για τα εν λόγω ύψη απαιτείται έγκριση από τους διοργανωτές, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει να τη λάβει.

Κατασκευή τεσσάρων infodesk, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα με ενσωμάτωση διαφανοσκοπίου για την προβολή βασικής εικόνας της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

α. Διαστάσεις περιπτέρου

10,00m Χ 8m = 80 m2

β. Στοιχεία κατασκευών και αποθήκη

Στην κεντρική κατασκευή θα τοποθετηθούν δύο (2) οθόνες υψηλής ανάλυσης “PLASMA 60” 600Ηζ με εισόδους HDMI, component & composite με εσωτερικό USB player για αναπαραγωγή video & φωτογραφιών σε συνέχεια.

Εξωτερικά οι επιφάνειες όλων των κατασκευών θα είναι καλυμμένες με πανοραμικές εικόνες της Π.Δ.Μ. (οι φωτογραφίες θα διατεθούν από την Αναθέτουσα αρχή) και θα εμπεριέχουν σε εμφανές σημείο το λογότυπο του EOT σύμφωνα με το εγκεκριμένο brand manual του Οργανισμού. Στις φωτογραφίες που θα αξιοποιηθούν θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του δημιουργού στην αγγλική γλώσσα στο κάτω δεξιό μέρος κάθε φωτογραφίας.

Θα διατεθεί διακριτός χώρος επιχειρηματικών επαφών με τρία (3) τραπέζια καθήμενων 1,60*0,75 (κατά προσέγγιση) τύπου ‘πικ-νικ’ από φυσικό ξύλο και βαμμένα με λούστρο διάφανο και έξι πάγκους καθήμενων 1,60*0,45 (κατά προσέγγιση) τύπου ‘πικ-νικ’ από φυσικό ξύλο και βαμμένα με λούστρο διάφανο.

Αποθήκη 8τμ. και ύψους 4μ. Η αποθήκη θα είναι πλήρως εξοπλισμένη με:

Έναν κάδο απορριμμάτων μεγάλο, ανάλογες σακούλες σκουπιδιών (τουλάχιστον 12 τεμάχια)

Ψυγείο χωρητικότητας 220Lt- 260Lt οικιακού τύπου

Έναν πάγκο με βρύση και παροχή νερού και αποχέτευσης

Δύο Κρεμάστρες παλτό

Δύο (2) Ραφιέρες για έντυπο υλικό

Μία (1) καφετιέρα

Έναν (1) βραστήρα νερού

γ. Δάπεδα

Υπερυψωμένο δάπεδο, συνολικού εμβαδού 80 τ.μ.. Για την επίστρωση των δαπέδων, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν laminate προδιαγραφών ή παρκέ από απομίμηση ξύλου, κατάλληλα για χρήση σε εκθέσεις και σε χρώμα που να βρίσκεται σε αισθητική συνοχή με την συνολική χρωματική παλέτα που θα προτείνεται από την μελέτη. Το ύψος του δαπέδου θα είναι 10 -12 εκατοστά και θα διαθέτει ράμπα ΑμεΑ.

 1. Φωτισμός

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός φωτισμός για την ανάδειξη τόσο των εκθεμάτων όσο και της διάταξης και της διαμόρφωσης του περιπτέρου. Το ζητούμενο είναι ο φωτισμός του περιπτέρου να είναι ατμοσφαιρικός και όχι επίπεδος και αδιάφορα ενιαίος. Θα πρέπει να προβλεφθεί γενικός φωτισμός και ειδικός φωτισμός που θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα επίπεδα και την ελεγχόμενη κατανομή φωτός σε διαφορετικές επιφάνειες και αντικείμενα ενδιαφέροντος.

α. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για τη υποβολή της αίτησης παροχής ρεύματος και την κάλυψη της σχετικής προϋπολογισμένης δαπάνης κατανάλωσης ρεύματος με βάση το υποβαλλόμενο σχέδιο. Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακα διανομής, εφοδιασμένο με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες.

Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία διανομής και οι διακλαδωτήρες θα είναι αφανείς.

Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές του περιπτέρου.

Για το γενικό φωτισμό τοποθετούνται προβολείς HQI150 watt (1 προβολέας ανά 4m2) ή εναλλακτικά και προβολείς HQI 400WATT με χρήση τράσας ή με ανάρτηση επί της δομής του περιπτέρου.

Για τις επιμέρους ανάγκες φωτισμού τοποθετούνται σποτ Led.

Πρόβλεψη για πρίζες σύνδεσης επαγγελματικού εξοπλισμού (κατόπιν συνεννόησης με την ΠΔΜ). Τα σημεία θα υποδειχθούν από τον εκθέτη.

Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Έκθεσης.

 1. Σήμανση Περιπτέρου

Επιγραφές ανάλογου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του περιπτέρου μέσα στην αίθουσα υπερυψωμένες και διακριτές σε σχέση με την τοιχοποιία στο ανώτατο επιτρεπτό ύψος βάσει του κανονισμού της έκθεσης, με τα logos που θα επιλεγούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που να υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα στα Αγγλικά. Οι δαπάνες στήριξης και ανάρτησης από την οροφή της Αίθουσας, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την τοποθέτηση μιας κατασκευής προσαρμοσμένης στην οροφή, κυκλικού σχήματος με εκτύπωση του συνθήματος της Π.Δ.Μ σε όλο το μήκος της σε tyvek (χαρτοΰφασμα) πλάτους 1,30 μέτρων και διαμέτρου 4 μέτρων αναρτημένη από την οροφή και εσωτερικά φωτισμένη.

Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.

 1. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά

Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα αρχή.

Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της ΠΔΜ καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία.

Ο Ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα υποχρεούται να συγκεντρώσει έγκαιρα το εικαστικό, φωτογραφικό, γραφίστικο ή άλλο συμφωνημένο με την ΠΔΜ οπτικό υλικό για τις ανάγκες σε διακόσμηση του κάθε περιπτέρου.

Ο Ανάδοχος θα θέσει πλέον τις προδιαγραφές των εκτυπώσεων (αποχρώσεις, διαστάσεις κτλ), πάντοτε μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της ΠΔΜ για την συγκεκριμένη έκθεση, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο ύφος στην παρουσίαση των γραφικών και διακοσμητικών στοιχείων. Στόχος είναι να ομογενοποιηθεί το εκ των πραγμάτων ποικιλόμορφο οπτικό διαφημιστικό υλικό που θα δοθεί από την ΠΔΜ μέσα από τον προσδιορισμό του θέματος της φωτογραφίας, της τεχνοτροπίας εκτύπωσης κτλ.

 1. Info desk – Εξοπλισμός

Κατασκευή τεσσάρων (4) info desk, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα με ένα σκαμπό με πλάτη αυξομειούμενου ύψους. Ενσωμάτωση διαφανοσκοπίου για την προβολή βασικής εικόνας της κάθε Περιφερειακής ενότητας. Για κάθε Info desk θα προβλέπεται κατασκευή διαφανοσκοπίου από δομή αλουμινίου που καλύπτει την πρόσθια πλευρά του info desk διαστάσεων ανάλογων των προτεινόμενων στο σχέδιο. Στα διαφανοσκόπια τοποθετούνται εκτυπώσεις ανάλογων διαστάσεων σε αυτοκόλλητο βινύλιο ή επεξεργασμένες εικόνες με τα ανάλογα logos. Τα διαφανοσκόπια φέρουν στο εσωτερικό τους φωτισμό από λάμπες φθορισμού.

Σε κάθε info desk δίδεται μία πρίζα σούκο 500 watt.

Τέσσερις (4) προσπεκτοθήκες Α4 από διάφανο Plexiglass τριών θέσεων.

Πέντε (5) καλαθάκια αχρήστων με τις ανάλογες σακούλες μίας χρήσης (τουλάχιστον είκοσι (20) τεμάχια).

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η συντήρηση και η αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης βαρύνει τον Ανάδοχο.

 1. Οπτικοακουστικά

Στην κεντρική δομή του περιπτέρου θα τοποθετηθούν δύο (2) οθόνες υψηλής ανάλυσης PLASMA 60″ με εισόδους HDMI, component & composite, με εσωτερικό USB player για αναπαραγωγή video & φωτογραφιών σε συνέχεια. Τα σημεία τοποθέτησης θα συμφωνηθούν με την ΠΔΜ.

 1. Εξοπλισμός και έπιπλα

Τρία (3) τραπέζια καθήμενων 1,60*0,75 (κατά προσέγγιση) τύπου ‘πικ-νικ’ από φυσικό ξύλο και βαμμένα με λούστρο διάφανο.

Έξι (6) πάγκοι καθήμενων 1,60*0,45 (κατά προσέγγιση) τύπου ‘πικ-νικ’ από φυσικό ξύλο και βαμμένα με λούστρο διάφανο.

Τέσσερα (4) σκαμπό τύπου μπαρ με πλάτη δια τα info desk.

 1. Καλλωπιστικά φυτά

Θα τοποθετηθούν φυσικά καλλωπιστικά δένδρα σε μεγάλες ξύλινες ζαρντινιέρες. Ενδεικτικά:

Τέσσερα (4) καλλωπιστικά δέντρα σε ύψος έως 2,5 μέτρα, κατά προτίμηση έλατο, καστανιά, πεύκο ή ελιά.

Έξι (6) μεγάλοι θάμνοι με φυτά της Δυτικής Μακεδονίας.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα:

 • Συμπλήρωση – μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες- όλων των τεχνικών φορμών που απαιτούνται από την έκθεση (ηλεκτρικό, ασφάλεια κ.λπ) σύμφωνα με τις οδηγίες της έκθεσης και σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του συνολικού περιπτέρου σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού
 • Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης
 • Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετόπες του περιπτέρου με τους διακριτικούς τίτλους του.
 • Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης
 • Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον κατασκευαστή στο σύνολο της.
 • Εφαρμογές των γραφικών με βάση την αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών που θα υποβληθεί και θα έχει γίνει αποδεκτή από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε προοπτικό σήμανσης.
 • Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας.
 • Αγορά και παροχή κερασμάτων και ειδών σερβιρίσματος μιας χρήσης μέχρι ύψους εξακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η υπόδειξη των προς αγορά ειδών θα γίνει από την Αναθέτουσα αρχή.

Αντικείμενο του αναδόχου είναι τα εξής:

 1. Να αναλάβει το κόστος τοποθέτησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού, προβολικών συστημάτων και παραγωγών υλικού προβολής.
 2. Να αναλάβει το κόστος καλωδίωσης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των φωτιστικών σωμάτων που είναι απαραίτητα για τον σωστό φωτισμό όλου του περιπτέρου.
 3. Να αναλάβει τη μεταφορά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και την επιστροφή του, τη δοκιμή λειτουργίας του, τη φύλαξή του για όλο το διάστημα της προετοιμασίας σε ασφαλές χώρο εντός του εκθεσιακού κέντρου.
 4. Όλα τα υλικά θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υλικά ή εξοπλισμός τα οποία παρουσιάζουν φθορά από προηγούμενη χρήση, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα, πριν την έναρξη της έκθεσης, στην αντικατάστασή τους.
 5. Να παραδώσει το περίπτερο καθ’ όλα έτοιμο την παραμονή της έναρξης της έκθεσης και ώρα 12:00.
 6. Να παρέχει τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, με ανθρώπινο δυναμικό και άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού, για: α) την καλή λειτουργία του περιπτέρου και β) τη ρύθμιση των προβολικών συστημάτων και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού υλικού (η τεχνική υποστήριξη θα είναι διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης).
 7. Οι κατασκευές και τα περίπτερα να είναι ασφαλισμένα προς τρίτους στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από αστοχία στα υλικά ή τις κατασκευές.
 8. Να υπάρχει μέριμνα για άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής), για την καθαριότητα του χώρου κατά την παράδοση και για το μοντάρισμα/ ξεμοντάρισμα της κατασκευής.
 1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει ολοκληρώσει το έργο έως τις 12:00μμ της προηγούμενης ημέρας πριν την έναρξη της έκθεσης.
 2. Μετά το πέρας της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες από το περίπτερο σε λειτουργία (κοντινά – μακρινά πλάνα/γενική άποψη).

 3. Η κατασκευή θα υλοποιηθεί βάσει των ειδικών προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης (π.χ. βραδυφλεγή υλικά, υδατοδιαλυτά χρώματα κ.λπ.), και ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών της έκθεσης. Κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας και Συμμετοχής σε Εκθέσεις της ΔΕΘ HELEXPO Α.Ε.
 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με το Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κ. Παπαδημητρίου Α. / τηλ. 2461351459) για τη ρύθμιση των λεπτομερειών και τυχόν αναπροσαρμογές του σχεδιασμού του περιπτέρου.
 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κ. Τούμπας Χ. / τηλ. 2461351194) για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται των διαδικασιών του διαγωνισμού.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κατασκευή, τοποθέτηση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση περιπτέρου (80 τ.μ.) αφορά τη συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia 2018» η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 09 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη. Η υπηρεσία θα πρέπει να παραδοθεί ολοκληρωμένη στην Αναθέτουσα αρχή την προηγούμενη της ημέρας έναρξης και ώρα 12:00 σε ολοκληρωμένη κατάσταση. Η παράδοση του περιπτέρου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον ανάδοχο του έργου θα γίνει την Κυριακή 11/10/2018 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης. Η αποξήλωση του περιπτέρου και ο καθαρισμός και η παράδοση του χώρου στην ΔΕΘ – HELEXPO θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των διοργανωτών της Έκθεσης.

Ε.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Πίνακας προϋπολογισθέντος κόστους κατασκευής περιπτέρου και παροχής λοιπών υπηρεσιών για συμμετοχή στην 34η διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia 2018

·         Κατασκευή, διαμόρφωση και αποξήλωση περιπτέρου 80 τ.µ.

·         Παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στη βάση της σχετικής προϋπολογισμένης δαπάνης σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο

13.476,13€
Αγορά κερασμάτων / αναλωσίμων 483,87 €
ΣΥΝΟΛΟ 13.960,00€
ΦΠΑ 24% 3.350,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.310,40€

Οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται παραπάνω. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 17.310,40 € (συμπερ. του ΦΠΑ 24 %).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την 18/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50.131, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209.

Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Προσφορές θα κατατεθούν για το σύνολο των δαπανών του έργου. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν υποχρεωτικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
 4. Ποινικό μητρώο

Η υποχρέωση προσκόμισης των 3 και 4 αφορά:

αα) Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές,

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με συμμετοχή 3% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της δράσης θα δίνονται από τη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού στα τηλ. 2461351459 (αρμόδιος υπάλληλος Παπαδημητρίου Αθανάσιος, e-mail: a.papadimitriou@pdm.gov.gr) και 2461351135 (αρμόδιος υπάλληλος Τσορμπατζίδης Θεολόγος, e-mail: d.vmaet@pdm.gov.gr)

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

 

Philoxenia 2018 Philoxenia 2018 Philoxenia 2018 Philoxenia 2018