Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου προμήθειας 2.187 τόνων αλατιού αποχιονισμού περιόδου 2019-20 για ΠΕ Φλώρινας

Αποχιονισμός

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου προμήθειας 2.187 τόνων αλατιού αποχιονισμού περιόδου 2019-20 για ΠΕ Φλώρινας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου προμήθειας 2.187 τόνων αλατιού αποχιονισμού περιόδου 2019-20 για ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ύστερα από την με αριθ.1595/2-7-2019 (Α∆Α 7ΧΠ27ΛΨ-Ε46) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.∆.Μ., προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας 2.187 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων ΠΕ Φλώρινας 2019-2020».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 140.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 13%).

 

Απόφαση 1595/19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020», ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ηλίας Κάτανας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 106493/27-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με το οποίο έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11 Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14 Εσωτερικών».

2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17 08-2010) «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης».

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

4. Το Ν. 4605/2019 (Α΄52) Άρθρο 43 “Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

5. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

6. Το αριθ. πρωτ. 36487/245/1-3-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004594567 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας για προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Ν. Φλώρινας 2019-2020.

7. Το αριθ. πρωτ. 39929/426/15-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για διάθεση πίστωσης «Προμήθειας αλατιού αποχιονισμό που δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019-20».

8. Την αριθ. 656/20-3-2019 Απόφαση της Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΩΨ187ΛΨ-Ρ46 έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020 ποσού 140.000,00 €.

9. Το αριθ. πρωτ. 77808/9-5-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση δαπανών.

10. Η αριθ. 1173/16-5-2019 (ΑΔΑ 6ΥΓΥ7ΛΨ-133) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της δαπάνης ποσού 140.000,00 € για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων νομού Φλώρινας 2019-2020.

11. Την α/α 2438/6-6-2019 (ΑΔΑ: 68ΞΝ7ΛΨ-Θ96) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 140.000,00 για την «προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων νομού Φλώρινας 2019-2020».

12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005102463.

13. Η αριθ. 126/19-6-2019 με ΑΔΑ: Ψ6Ψ97ΛΨ-4ΛΘ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τροποποίηση του προγράμματος ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 541/2019 και του έργου «Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου» στο οποίο δύο (2) νέα υποέργα.

14. Το αριθμ. πρωτ. 97673/26-6-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας με συνημμένα τον προυπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές-Ειδικούς όρους της προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020.

15. 10. Τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020.

Ζητείται η έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας και μεταφοράς 2.187 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020» και τους όρους της Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας και μεταφοράς 2.187 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020» και την έγκριση των όρων της Διακήρυξης.