Η διακήρυξη για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2022

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμkueeός για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2022

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2022

Αρ. Διακ. 13/2022

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 169747)

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351114/194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ap.greenmme@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών Ευφροσύνη Ντιο, 2461052749
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Παπαχαρισίου Αικατερίνη,

Τούμπας Χρήστος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 169747)

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 073.9789.91 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα 073.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  454/22 (ΑΔΑΜ: 22REQ010009979 και ΑΔΑ: ΨΦΩΒ7ΛΨ-ΖΜΘ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 454/22 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα .

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και ποτών SIAL, η οποία διοργανώνεται την περίοδο 15 έως 19 Οκτωβρίου 2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο Paris Nord Villepinte, στο Παρίσι της Γαλλίας. Αναλυτικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσης.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η Διεθνής Έκθεση SIAL διοργανώνεται από 15 έως και 19 Οκτωβρίου 2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο “Paris Nord Villepinte”, στο Παρίσι της Γαλλίας.

Αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στον κόσμο, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια και στην οποία συμμετέχουν πάνω από 120 χώρες ως εκθέτες, φέρνοντας σε επαφή παραγωγούς και αγοραστές από όλο τον κόσμο.

Η δυναμικότητα της έκθεσης ορίζεται σε πάνω από 310.000 επισκέπτες με το 73% εξ αυτών να προέρχεται από αγορές τις Ευρώπης και 27% εξ αυτών από τον υπόλοιπο κόσμο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οι τομείς των προϊόντων της έκθεσης χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

  • Κρεατικά – Αλλαντικά
  • Γαλακτοκομικά – Τυροκομικά
  • Γλυκίσματα – Σνακς
  • Κατεψυγμένα προϊόντα
  • Οργανικά προϊόντα
  • Ιχθυηρά
  • Ροφήματα – Αναψυκτικά – Αλκοόλ
  • Έτοιμα γεύματα
  • Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

 Συνημμένα:

Η διακήρυξη για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2022 (σε μορφή pdf)

 

diakyrixi-13-2022-ekthesi-sial