Ετήσια ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δνσης Τεχνικών Έργων (ΈΔΡΑΣ)

Διαγωνισμός

Η Δνση Τεχνικών Έργων (ΈΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αρίθμ. 7/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητάς της, για ένα έτος. Οι ελάχιστες  απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 9.800,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 133/2016 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (Α.Δ.Α. 74Τ77ΛΨ-ΨΤ3).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 13/6/2016 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των οχημάτων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές  θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο τηλ. 24610 52707 (Fax 24610 52715) αρμόδιος υπάλληλος Λάζαρος Βασιλειάδης. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016