Προμήθεια υγρών καυσίμων - Πετρέλαιο

Επαναληπτικός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Επαναληπτικός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Καστοριάς

Επαναληπτικός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί Επαναληπτικό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για δύο έτη 2019 -2020 με αριθμό Διακήρυξης 2/2019.

Προϋπολογισμός: 283.326,75€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 351.325,17 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(τακτικός προϋπολογισμός).

Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου, Καστοριά

Τηλέφωνο: 2467350279, FAX: 2467350353

E−mail: t.prom@kastoria.pdm.gov.gr

Website: kastoria.pdm.gov.gr

Αριθμός προκήρυξης:2/2019

Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού τακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του ή σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 με το οποίο προβλέπεται ότι το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, οπότε ο προσφέρων αυτήν κρίνεται και «Μειοδότης» σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) μήνες (ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις).

Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Τ.Κ: 52100, Καστοριά, Τηλέφωνο: 2467350279,  FAX: 2467350353 καθώς επίσης και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kastoria.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη  Διακήρυξη.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Oι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη  Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 8 Απριλίου 2019  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 23:59μ.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Αρ. 70877

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  12 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 π.μ. ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Δικαίωμα Συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ Ολόκληρη τη Διακήρυξη 2/2019