Έκδοση 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας), προϋπολογισμού 6 εκ. Ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020. Νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότηση η 29-4-2021

Διοικητήριο ΖΕΠ

Έκδοση 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας), προϋπολογισμού 6 εκ. Ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότηση η 29-4-2021

Καθώς η πανδημία του κορονoϊού συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη Δυτική Μακεδονία και να επιφορτίζει τους Φορείς με επιπλέον αρμοδιότητες και ευθύνες, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε την 1η Τροποποίηση της Πρόσκληση, προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ που αφορά στη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας), από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και Δικαιούχους την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και Λοιπούς Φορείς καθ΄ αρμοδιότητα, με σκοπό να δοθεί επιπλέον χρόνος, στους φορείς να ετοιμάσουν και να υποβάλουν την πρότασή τους.

Νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότηση ορίστηκε η 29-4-2021.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την 11η Πρόσκληση που εκδίδει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, με συνολικό προϋπολογισμό 40 εκ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι εκπομπές CO2, να ενισχυθεί η απασχόληση στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και να ενισχυθεί η ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων.

Αυτές οι δράσεις, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, με 14 εκ. ευρώ, προσδοκούν να βελτιώσουν την εικόνα της ενεργειακής κατανάλωσης στην Περιφέρεια.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

 

Έκδοση 1ης Τροποποίησης χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης Έκδοση 1ης Τροποποίησης

χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης

Έκδοση 1ης Τροποποίησης της

Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση

δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής

απόδοσης των δημοσίων κτιρίων

(Δημόσια κτίρια εκτός

σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας),

προϋπολογισμού 6 εκ. Ευρώ,

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής

των αιτήσεων χρηματοδότηση η 29-4-2021