Ιερός Ναός Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη 18 Μαΐου 2021, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το σχέδιο και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  για την υλοποίηση του έργου:

«Ευπρεπισμός περιβάλλοντα χώρου, βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 436.480,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η παρέμβαση αφορά στην ανάδειξη και προστασία ενός σημαντικού πολιτισμικού θρησκευτικού μνημείου της Δυτικής Μακεδονίας και εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας για την τόνωση του θρησκευτικού τουρισμού σε συνέργεια με το φυσικό περιβάλλον.

 

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έγκρι ση σχε δίου και όρ ων Προ γραμματικής Σύμβασης Περι φέρειας Δυ τικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη 18 Μαΐου 2021, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το σχέδιο και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Καστοριάς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  για την υλοποίηση του έργου:

«Ευπρεπισμός περιβάλλοντα χώρου, βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 436.480,00 € και θα

χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2014-2020.

Η παρέμβαση αφορά στην ανάδειξη και προστασία ενός σημαντικού πολιτισμικού

θρησκευτικού μνημείου της Δυτικής Μακεδονίας και εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο

της Περιφέρειας για την τόνωση του θρησκευτικού τουρισμού σε συνέργεια με το φυσικό

περιβάλλον.