Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Επιμελητηρίου Καστοριάς

Επιμελητήριο Καστοριάς

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Επιμελητηρίου Καστοριάς

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Επιμελητηρίου Καστοριάς.

            

Εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη 18 Μαΐου 2021, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το σχέδιο και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Καστοριάς και του Επιμελητηρίου Καστοριάς, για την υλοποίηση του έργου:

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της Περιφερειακής Αρχής για συνολικό «πρασίνισμα» της οικονομίας μας συμπεριλαμβανομένου και του κτιριακού της αποθέματος.

Στόχος όλα τα κτίρια του Δημοσίου κ ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στη Δυτική Μακεδονία σε σύντομο χρόνο να αναβαθμιστούν ενεργειακά, αξιοποιώντας διαθέσιμα κονδύλια προς εξοικονόμηση ενέργειας και τόνωση της απασχόλησης και του εισοδήματος των τοπικών κοινωνιών.

 

Έγκρι ση σχε δίου και όρων Προ γραμματικής Σύμβασης Περι φέρειας Δυ τικής

Μακε δονίας – Περι φερειακής Ενό τητας Κα στοριάς και του Επιμε λητηρίου

Καστοριάς.

Εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη 18 Μαΐου 2021, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας, το σχέδιο και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Καστοριάς και του Επιμελητηρίου Καστοριάς, για την υλοποίηση του έργου:

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00 € και θα

χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2014-2020.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής της Περιφερειακής

Αρχής για συνολικό «πρασίνισμα» της οικονομίας μας συμπεριλαμβανομένου και του

κτιριακού της αποθέματος.

Στόχος όλα τα κτίρια του Δημοσίου κ ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στη Δυτική Μακεδονία σε

σύντομο χρόνο να αναβαθμιστούν ενεργειακά, αξιοποιώντας διαθέσιμα κονδύλια προς

εξοικονόμηση ενέργειας και τόνωση της απασχόλησης και του εισοδήματος των τοπικών

κοινωνιών.