Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 μετά την αριθμ. πρωτ. 858/4-12-2020 «Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 μετά την αριθμ. πρωτ. 858/4-12-2020 «Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 57ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 

Στην Κοζάνη σήμερα 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018), την υπ΄ αρ. 144626/10- 09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση), την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/11-03-2020 Ά  τεύχος), το υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού – 26η εγκύκλιος» και ύστερα από την αριθμ. 182203/17-12-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 45843/02- 04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχαν στην έκτακτη συνεδρίαση,, συμμετείχαν στην έκτακτη συνεδρίαση, λόγω του επειγόντως των θεμάτων, οι:

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                                  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-ΜΕΛΟΣ

ΚΙΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ                                            ΜΕΛΟΣ

ΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ                                                 ΜΕΛΟΣ

ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                    ΜΕΛΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ                                                ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ – ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                  ΜΕΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                              ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 502/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετείχαν όλα τα μέλη, τα οποία κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η υπάλληλος κα Άννα Ράπτη.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Απόφαση 1842/20

 

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 μετά την αριθμ. πρωτ. 858/4-12-2020 «Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Γκατζαβέλη Παναγιώτα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής:

  1. Την υπ’ αριθμ. 1379/20 απόφαση της 41ης/01-10-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα Σχέδια του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021
  2. Το υπ’ αριθμ. 858/04-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρχαν παρατηρήσεις.

προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.

Ο Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναμορφώνεται ως εξής:

 

Συνημμένα:

Η Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 μετά την αριθμ. πρωτ. 858/4-12-2020 «Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,

με ΑΔΑ: 6ΒΒΦ7ΛΨ-ΜΓΤ