Δράσεις στήριξης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τρίτη 26 Ιανουαρίου)

Δράσεις στήριξης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τρίτη 26 Ιανουαρίου)

Δράσεις στήριξης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τρίτη 26 Ιανουαρίου)

Δράσεις στήριξης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τρίτη 26 Ιανουαρίου)

Σήμερα, Τρίτη 26 Ιανουαρίου, στις 16.30, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, οι Αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Γ. Βαβλιάρας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ν. Λυσσαρίδης, εκπρόσωποι της ΕΥΔΕΠ και του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ για τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Η συνέντευξη θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και μπορείτε να συμμετάσχετε, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

meet.google.com/mbz-zzek-yor

* απευθείας σύνδεση, χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών

* θα γίνει εγγραφή της συνέντευξης και θα είναι διαθέσιμη για τον καθένα στο YouTube

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στο 2461052628 -610 -615

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020, έχει εκδοθεί μια σειρά από Προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση σχετικών δράσεων, με πόρους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η προώθηση της καινοτομίας, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, αλλά και στοχευμένη δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται σε υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.

Συνοπτικά και με βάση το Ευρωπαϊκό Ταμείο που συγχρηματοδοτεί τις αντίστοιχες δράσεις, από την έναρξη υλοποίησης του ΕΠΔΜ έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες Προσκλήσεις:

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΤΠΑ

 • Άξονας Προτεραιότητας 1 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
  • Πρόσκληση 56 – Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
   Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Αγροδιατροφής, Οινοποιίας – Αμπελουργίας και Γουνοποιίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.
   Κατάσταση: Έληξε
   Ενταγμένες Πράξεις: 17
   Π/Υ Πρόσκλησης: 2.500.000€
   Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων πράξεων: 1.181.017,10 €

 

 • Άξονας Προτεραιότητας 3 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Πρόσκληση 012KE – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
   Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
   Κατάσταση:Έληξε
   Ενταγμένες Πράξεις: 7
   Π/Υ Πρόσκλησης: 1.000.000,00 €
   Δημόσια Δαπάνη ενταγμένων πράξεων: 1.181.017,10 €

 

Συνημμένα:

Το πληροφοριακό υλικό σχετικά με το θέμα της σημερινής συνέντευξης τύπου (pdf)

 

stirixi-epicheirimatikotitas-apascholisis-pdm-26-1-21