Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών σήμανσης για το εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ.

Σήμανση οδικού δικτύου

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών σήμανσης για το εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ.

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών σήμανσης για το εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑΕΠ541. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 00.071.9471.04.54138 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΕΠ54100002).

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υλικών σήμανσης ειδικότερα πινακίδων ρυθμιστικών και πληροφοριακών με τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης τους, οριοδείκτες, κ.λ.π. Απαιτείται υποβολή προσφοράς για όλα τα είδη.

Προσφορές  θα υποβληθούν για το σύνολο των ειδών.

Προσφορές θα δοθούν για το σύνολο των ειδών λόγω ομοιογένειάς τους και  για λόγους ορθής εκτέλεσης της προμήθειας, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση της αρμόδιας υπηρεσίας στην  άμεση κάλυψη των αναγκών της  για την οδική σήμανση του Εθνικού Δικτύου από τεχνική άποψη και για λόγους οδικής ασφάλειας.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 101.539,14 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 81.886,40 ΦΠΑ: 19.652,74).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει

− της τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/05/2018 και ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 06/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη διακήρυξη