Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οριογραμμών επαρχιακής οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οριογραμμών επαρχιακής οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου

«Διαγράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οριογραμμών επαρχιακής οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»,

προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την Α2 Τάξη και άνω.

Δείτε την Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου

 

 

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οριογραμμών επαρχιακής οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Δια γράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οριογραμμών επαρχιακής οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό», προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την Α2 Τάξη και άνω.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Δια γράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οριογραμμών επαρχιακής οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Δια γράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οριογραμμών επαρχιακής οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό», προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την Α2 Τάξη και άνω.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Δια γράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οριογραμμών επαρχιακής οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Δια γράμμιση κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και οριογραμμών επαρχιακής οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό», προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την Α2 Τάξη και άνω.