Δημοσίευση συμβατικών τευχών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης πρανών στην ΕΠ. ΟΔΟ προς Δοτσικό»

Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου

Δημοσίευση συμβατικών τευχών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης πρανών στην Επ. Οδό προς Δοτσικό»

Δημοσίευση συμβατικών τευχών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης πρανών στην Επ. Οδό προς Δοτσικό»

H Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης πρανών στην Επ. Οδό προς Δοτσικό», με προϋπολογισμό 70.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιία: 56.450,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) , αναθεώρηση 0,63 € και Φ.Π.Α. (24%) 13.458,39 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι τις 27-05-2020 από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς – Διοικητήριο Τ.Κ.: 52100 Καστοριά), καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr).

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (Συνοπτικός διαγωνισμός) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016). Πληροφορίες στο τηλ. 2467350226, Fax: 2467350359, e-mail: x.dollas@kastoria.pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Χαράλαμπος Δόλλας.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-05-2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιΐας και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 1.130,00 €. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

8. ΣΑΕΠ 541 / 2014ΕΠ54100002 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Καστοριά 11-05-2020

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Δείτε παρακάτω τα συμβατικά τεύχη του συνοπτικού  διαγωνισμό του έργου:

 1. Περίληψη Διακήρυξη
 2. Τεχνική Περιγραφή
 3. Προμέτρηση
 4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 7. Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ
 8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 9. ΤΕΥΔ Συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης  πρανών  στην ΕΠ. ΟΔΟ  προς Δοτσικό
 10. ΤΕΥΔ_Συντήρηση και καθαρισμός συρματοπλεγμάτων επένδυσης πρανών στην ΕΠ.ΟΔΟ προς Δοτσικό (αρχείο σε word)
 11. Διακήρυξη_Δοτσικό