Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορεστείων Καστοριάς

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορεστείων Καστοριάς»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορεστείων Καστοριάς»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου

«Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορεστείων Καστοριάς»,

προϋπολογισμού 1.500.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ.:

(1) ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 1ης ΤΑΞΗΣ και άνω και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1ης ΤΑΞΗΣ και άνω ή Α2 αναβαθμισμένο όριο λόγω κοινοπραξίας σύμφωνα με την παρ. 3.β του άρθρου 76 του Ν.4412/16

(2) ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 2ης ΤΑΞΗΣ και άνω και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Α1 και άνω

για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς.