Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ»

Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ»

Χρηματοδότηση:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

 

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ», με προϋπολογισμό 900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

1. Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδοποιίας: 395.487,52€, και Η/Μ: 151.906,05 (δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ), απρόβλεπτα: 82.109,04€, απολογιστικά: 33.747,99 €, αναθεώρηση: 62.555,85 € και Φ.Π.Α. (24%): 174.193,55 .

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης .Ε.Ε.Σ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την  ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50308, email: v.sidiropoulou@pdm.gov.gr , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σιδηροπούλου Βασιλική.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
13022023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17022023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο (3ος όροφος).

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. στην 1η ΤΑΞΗ και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ και Α2 ΤΑΞΗ και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΜ και προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι β) σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, σε κράτοςμέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 14.516,13 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, με το ποσό του 900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά 20 01 2023

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κασαπίδης

 

Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ» Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΚΙΟΛΕ»

 

 

 

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης (pdf):

perilipsi_diakirixis

Δείτε εδώ την Διακήρυξη έργου κυκλικών κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε

Δείτε εδώ την Τεχνική περιγραφή κόμβων

Δείτε εδώ την Προμέτρηση

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό

Δείτε εδώ Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Κόμβων

Δείτε εδώ Τιμολόγιο Μελέτης

Δείτε εδώ Τιμές Εφαρμογής

Δείτε εδώ αντιστοίχηση με ΕΤΕΠ

Δείτε εδώ ΣΑΥ

Δείτε εδώ ΦΑΥ

Δείτε εδώ Ε.Σ.Υ.

Δείτε εδώ το Χρονοδιάγραμμα

Δείτε εδώ Οικονομική Προσφορά

Δείτε εδώ : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)