Δημοσίευση αιτήματος πάροχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

Δημοσίευση αιτήματος πάροχου

ΣΧΕΤ. :

  1. Αρχική αίτηση παρόχου από 15-9-2015.
  2. Το με αρ. Πρωτ.: 113767/3511/17-9-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. για συμπληρωματικά στοιχεία.
  3. Το από με αρ. πρωτ.: 52/561/27-10-2015 έγγραφο του παρόχου με τα συμπληρωματικά στοιχεία.
  4. Το με αρ. Πρωτ.:133688/4167/9-11-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. για συμπληρωματικά στοιχεία.
  5. Το από με αρ. πρωτ.: 52/617/13-11-2015 έγγραφο του παρόχου με τα συμπληρωματικά στοιχεία

Έχοντας υπόψη :

Α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση του παρόχου.

Β. Την με αριθμό οικ. 725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 5/5-1-2012) ΚΥΑ « Απόφαση διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ». άρθρο 8 παρ. 2,3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την σχετική αίτησή του, πάροχος ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την έγκριση δικαιώματος διέλευσης εγκατάστασης Δικτύου :

 1. Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια ως εξής (βλ. συνημμένο σχέδιο):

Α) Κατά μήκος της οδού Κρυσταλλοπηγή – Τελωνείο και στο έρεισμα στην συνολικού μήκους 375μ. , πλάτος 0,5μ. και βάθους 1,0μ.

Β) Διάβαση του δρόμου μήκους 25,0μ., πλάτους 0,5μ. και βάθους 1,0μ.

Γ) Σκάμμα επί της ασφάλτου κοντά στον κόμβο του Τελωνείου μήκους 20,0μ., πλάτους 0,5μ. και βάθους 1,0μ.

 1. Εγκατάσταση Φρεατίων ως εξής:

Α) Στον κυκλικό κόμβο του Τελωνείου (βλ. συνημμένο σχέδιο) 1 ΦΙV φρεάτια πλάτους 0,6μ., μήκους 0,8μ. και βάθους 0,8μ.

Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, στις πιο πάνω θέσεις και περιοχές, να μας γνωστοποιήσουν αυτό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 της με αριθμό οικ. 725/23/4-1-2012 Κ.Υ.Α Απόφασης.

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εγκαίρως, δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό της συγκεκριμένης περιοχής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σκαριφήματα – οριζοντιογραφίες

 

Η Αναπλ. Προΐσταμένη Τ.Σ.Ε. /Δ.Τ.Ε.(έδρα)/ ΠΔΜ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΟΣ ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜΟ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρα)/ Π.Δ.Μ.

 

 

Αναγνώστου Κωνσταντίνος

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕ B΄ ΒΑΘΜΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

–  Δ\νση Τεχνικών Έργων (Έδρα),

–  Χρονολ. Αρχείο,

–  Τ.Σ.Ε.