Εκτελεστική Επιτροπή

Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, και τους αντιπεριφερειάρχες.

Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο της περιφέρειας και παρακολουθεί την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της περιφέρειας, καθώς και την εφαρμογή του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης.

Η λειτουργία της παρακολούθησης της εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής και των προγραμμάτων συνίσταται στην συνεχή συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των λειτουργιών και των δράσεων της περιφέρειας που αφορούν την υλοποίηση των προγραμματικών στόχων, την αντιστοιχία τους με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στην ροή και την απόδοση των διατιθέμενων πόρων.

Η εκτελεστική επιτροπή αναλαμβάνει διοικητικές πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών ή την τροποποίησή τους προκειμένου να υλοποιηθούν οι προγραμματισμένοι στόχοι εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Οι λειτουργίες της εκτελεστικής επιτροπής που αφορούν τον συντονισμό και την εκτέλεση των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών επιτροπών συνίστανται στην υποστήριξη των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών.

Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής καλείται και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας, ενώ καλούνται επίσης από τον περιφερειάρχη, όποτε το κρίνει αναγκαίο, περιφερειακοί σύμβουλοι, οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και λοιπών οργανικών μονάδων της περιφέρειας καθώς και των υπηρεσιών των νομικών της προσώπων (άρθρο 173 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87 Α 9-6-2010).

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής:

 

 

Η λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής και η διαδικασία έκδοσης των αποφάσεών της ρυθμίζεται από τον κανονισμό της.

kanonismos-ektelestikis-epitropis-pdm-2020