Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

46,6 εκ. ευρώ εκχωρούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εκχωρούνται στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες που αντιστοιχούν περίπου στο 37% των πόρων του νέου ΠΑΑ, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, μέσω των οποίων οι Περιφέρειες καλούνται να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες θα συνεργούν και θα συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές επιλογές, με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Στην πρώτη φάση κατανομής, 46,6 εκ. ευρώ εκχωρούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Προγράμματος Παραγωγικής Ανασυγκρότησης (ΠΠΑ) 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Να σημειωθεί ότι με παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη, στην τελική κατανομή του ποσού εκχώρησης για τη Δυτική Μακεδονία, λήφθηκε υπόψη η στρέβλωση που δημιουργείται στο περιφερειακά παραγόμενο ΑΕΠ, λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ, αλλά και η ολοένα αυξανόμενη σημασία του αγροτικού τομέα στη Δυτική Μακεδονία.

Η πρώτη φάση της κατανομής για τη Δυτική Μακεδονία, αφορά στις παρακάτω παρεμβάσεις:

  • 23,4 εκ. στο υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης).
  • 12 εκ. στο υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς. Η έκδοση της συγκεκριμένης πρόσκλησης βρίσκεται επί του πιεστηρίου.
  • 2,1 εκ. στις δράσεις 4.3.3: Δασική οδοποιία
  • 2 εκ. στις δράσεις 4.3.4: Αγροτική οδοποιία
  • 3,1 εκ. στο υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, αφορά σε παροχή υπηρεσιών και μικροεμπορικές δραστηριότητες.
  • 1,7 εκ. στο υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων.

Η δεύτερη φάση ύψους  θα περιλαμβάνει:

Τους πόρους του Μέτρου 19: LEADER/CLLD (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013) που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των τοπικών προγραμμάτων.

Πόρους του Υπομέτρου 4.2: Επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, ανεξάρτητα αν το παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό για έργα με προϋπολογισμό έως 600.000 € και με χωροθέτηση εκτός των περιοχών LEADER (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013).

Πόρους των δράσεων 4.3.1: Εγγειοβελτιωτικά, για έργα έως 2,2 εκ. € και 4.3.2: Αναδασμοί (εξαιρούνται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013)

Κατανομή ανά Περιφέρεια Περιφέρεια Κατανομή
Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 74,9
Κεντρική Μακεδονία 143,1
Δυτική Μακεδονία 46,6
Θεσσαλία 81,8
Ήπειρος 43,8
Ιόνια Νησιά 22,0
Δυτική Ελλάδα 76,3
Στερεά Ελλάδα 66,6
Πελοπόννησος 81,0
Αττική 22,5
Βόρειο Αιγαίο 38,4
Νότιο Αιγαίο 25,3
Κρήτη

74,6