Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της ΠΕ Καστοριάς

Προμήθεια υγρών καυσίμων - Πετρέλαιο

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για δύο έτη 2019 -2020 με αριθμό Διακήρυξης 9/2018.

Προϋπολογισμός: 305.101,05 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 378.325,30€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(τακτικός προϋπολογισμός).

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου, Καστοριά

Τηλέφωνο: 2467350279, FAX: 2467350353

E−mail: t.prom@kastoria.pdm.gov.gr

Website: kastoria.pdm.gov.gr

Αριθμός προκήρυξης: 9/2018

Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού τακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του ή σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 με το οποίο προβλέπεται ότι το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, οπότε ο προσφέρων αυτήν κρίνεται και «Μειοδότης» σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες (ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις).

Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Τ.Κ: 52100, Καστοριά, Τηλέφωνο: 2467350279, FAX: 2467350353 καθώς επίσης και από την ηλεκτρονική διεύθυνση kastoria.pdm.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη από τις 12 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59μ.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Αρ. 68283

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

 

Διαγωνισμός Προμήθειας Υγρών καυσίμων θέρμανσης (Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης)

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη