Μεταφορά μαθητών

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020 – 2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020 – 2022.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2020 – 2022»

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού.

Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς ,Τηλέφωνο:2467350279, ΦΑΞ: 2467350353

E-mail: t.prom@kastoria.pdm.gov.gr, Website: kastoria.pdm.gov.gr

2. Αριθμός Προκήρυξης: 2/2020, Αρ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 96038

3. Επιλεγείσα διαδικασία-Κριτήριο κατακύρωσης: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Είδος σύμβασης: Δημόσια σύμβαση- CPV : 60130000

5. Τίτλος και περιγραφή υπηρεσίας: Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

6. Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.757.323,58 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης.

7. Δικαιώματα προαίρεσης: 635.328,01 €, το οποίο δύναται να ασκηθεί όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.

8. Διάρκειας σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 31.8.2022, με δυνατότητα παράτασης πέντε (5) μηνών.

9. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

10. Υποβολή προσφορών: Για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των δρομολογίων του παραρτήματος Β, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη.

11. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

12. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από

περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται νομίμως επαγγελματικά στο αντικείμενο της  παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική

Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη 2/2020