Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με έγγραφες προσφορές.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διεύθυνση Οικονομικού Π.Δ.Μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας θα ορισθεί από τον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα γνωστοποιηθεί για να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  Δημοκρατίας 27 Κοζάνη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ωρολογά Ελένη 2461651193 e.orologa@pdm.gov.gr

 

Η  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 242/1996 στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τις εκμισθώσεις, μισθώσεις, εκποιήσεις, αγορές κ.λ.π. των ακινήτων και κινητών πραγμάτων της N.Α καθώς και την αριθμ.5930/15-04-1997 ερμηνευτική εγκύκλιο του Π.Δ.242/1996.
 2. Το Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) : «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».
 3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-6-10) και συγκεκριμένα του άρθρου 273 που ορίζει ότι εφαρμοστέες διατάξεις για τα θέματα ακίνητης περιουσίας των Περιφερειών είναι αυτές του Π.Δ.30/1996 και του Π.Δ. 242/1996, καθώς και του άρθρου 176 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 4. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ Α’/ 239/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 16721 απόφαση
  «Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4403/23- 12-2016 Τεύχος Α’)
 5. Την Αριθμ. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122 Β/17-6-2008) ΚΥΑ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».
 6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
 7. Τον Αστικό Κώδικα περί Μίσθωσης πράγματος (ΑΚ 574 επ.).
 8. Το άρθρο 82 του Ν. 4495/2017 «Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις».
 9. Την αρ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/96.
 10. Την αριθ. 51/22(ΑΔΑ: ΩΣΘΛ7ΛΨ-ΚΕΜ) Απόφαση της Ο.Ε. έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού € για
 11. Την αριθ. πρωτ.  Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού   € για τις ανάγκες της διαδικασίας  μίσθωσης χώρου 300 τ.μ. στην πόλη της Κοζάνης
 12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ009970883
 13. Την αρ. 124/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής (Κ.Ε.Σ.Υ) για τα έτη 2022-24 με δικαίωμα παράτασης ισόποσου χρόνου και β) η έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπρασίας.
 14. Την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον περίπου 300 τ.μ.

Ειδικότερα είναι επιθυμητό ο προσφερόμενος χώρος να είναι διαρρυθμισμένος και να περιλαμβάνει ενδεικτικά δώδεκα (12) χώρους γραφείων ο έκαστος επιφανείας περίπου 15 τ.μ., δύο χώρους αναμονής, 2 WC τουλάχιστον και 1 WC ΑμεΑ (300 τ.μ.) που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών,  για την περίοδο 2022 – 2024, προϋπολογισμού 37.200,00 €, με δικαίωμα παράτασης ισόποσου χρόνου

 

Άρθρο 1

Περιγραφή του υπό εκμίσθωση ακινήτου

 

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να βρίσκεται εντός των ορίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλης της Κοζάνης με επιτρεπόμενη χρήση γης την ειδική πολεοδομική λειτουργία γραφείων.
 • Απαιτείται ακίνητο περίπου 300 τ.μ. Ειδικότερα είναι επιθυμητό ο προσφερόμενος χώρος να είναι διαρρυθμισμένος και να περιλαμβάνει ενδεικτικά δώδεκα (12) χώρους γραφείων ο έκαστος επιφανείας περίπου 15 τ.μ., δύο χώρους αναμονής, 2 WC τουλάχιστον και 1 WC ΑμεΑ.
  Στην περίπτωση που ο προσφερόμενος χώρος είναι ενιαίος, η πρόταση της διαρρύθμισης θα γίνει από τις υπηρεσίες μας και οι εργασίες διαρρύθμισης θα εκτελεστούν από τον μειοδότη.
 • Οι κύριοι χώροι να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού και θέρμανσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι νόμιμο και να έχει οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4067/2012 «περί Νέου Οικοδομικού Κανονισμού».
 • Να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς εκμισθωτή, πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι την παραλαβή του ακινήτου (ή εναλλακτικά και σε περίπτωση που η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν εκδίδει πιστοποιητικά πυροπροστασίας για κτίρια για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα πυρόσβεσης, θα πρέπει να προσκομισθεί η εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας η οποία κατατέθηκε στην πολεοδομία)
 • Να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 26 του ΝΟΚ και του «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».
 • Να δηλωθεί από τον προσφέροντα, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, αν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου, η εγκεκριμένη από αρμόδιο Γραφείο Αποκατάσταση Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία, η σχετική άδεια επισκευής, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών.
 • Να προσκομιστεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008, ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008 και της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010, ΦΕΚ 407 Β/9-4-2010, όπως ισχύουν.
 • Το κτίριο κατά τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης από δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρο8 Ν.4342/2015, απαιτείται να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ’, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 407 2010).

Συνημμένα:

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 για τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (σε μορφή pdf)

diakyrixi-1-2022-stegasi-ypiresion-kesy-kozanis