Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης 13/17 αδιάθετων και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Π.Ε Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχετικά με την αριθμ. 13/17 ιακήρυξη αριθμός συστήματος ΕΣΗΗΣ Α/Α 44466,1 επισημαίνουμε τα έξης :

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα προκήρυξη και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

Τα δρομολόγια, που δεν θα συμβασιοποιηθούν με την παρούσα διακήρυξη και παραμένουν αναγκαία τη νέα σχολική χρονιά καθώς και τα καινούργια που θα προκύψουν, θα δοθούν με τη διαδικασία της δημοπράτησης ή της διαπραγμάτευσης με κόστος χαμηλότερο από το μέγιστο, σύμφωνα με τα δρομολόγια που ήδη εκτελούνται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκάστοτε συνθήκες ανταγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι το ελάχιστο 9 μήνες. Δηλαδή έως 21/5/2018

Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι έως 21/6/2018 τουλάχιστον. Το ύψος της πρέπει να είναι το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στο παράρτημα Γ και στη στήλη Εγγυητική Συμμετοχής για τα δρομολόγια που ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.

Ημέρες δρομολογίων που θα υπολογιστούν στην οικονομική προσφορά είναι οι 175. Οι ώρες των δρομολογίων είναι:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ : ΩΡΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 8:15 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 12:15
ΔΗΜΟΤΙΚΑ : ΩΡΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 8:15 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 13:15
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ : ΩΡΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 8:15 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 14:15
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΩΡΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 17:00 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 21:00

Ως αριθμός μεταφερόμενων μαθητών θα υπολογισθεί ο ανώτερος 3 μαθητές για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 4 μαθητές για ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε περίπτωση κοινού δρομολογίου ο αριθμός των μαθητών είναι 4.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακήρυξης οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για τα τμήματα ρομολογίων από ένα έως δύο δρομολόγια ανά άδεια ταξί.

Οι κωδικοί των δρομολογίων στο ΕΣΗΗΣ εμφανίζονται με α/α 2-112 παρακαλούμε στο υπόδειγμα της οικονομικής να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί δρομολογίων που εμφανίζονται στον διαγωνισμό 44466,1

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού
κ.α.α
Καλπάκη Βάϊα