Διακήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου ΠΕ Φλώρινας”

Αναδασμός

Διακήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου ΠΕ Φλώρινας”

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου ΠΕ Φλώρινας” με εκτιμώμενη αξία 324.495,81 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του ν. 4412/2016

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

Διεύθυνση : Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο Φλώρινας), 53100 Φλώρινα

Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα έγγραφα: Ανδρέου Στυλιανός, τηλ. 23853-50486, fax: 23853-50487, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και ο τόπος της παροχής είναι η Π.Ε. Φλώρινας.

II.1.1 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η διαμόρφωση, διάταξη, συγκέντρωση της έγγειας ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων σε λιγότερα σε αριθμό και μεγαλύτερα σε έκταση αγροτεμάχια , ή τουλάχιστον σε αγροτεμάχια τέτοια, που το σχήμα, η θέση και η διάταξη των ορίων τους, να επιτρέπουν την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Εκτιμώμενη Αξία: 324.495,81 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης: 282.170,27 ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) Απρόβλεπτες δαπάνες: 42.325,54 ευρώ (€)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Σαράντα δύο (42) μήνες.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Τμήμα ΙΙΙ

Α : Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες

ΙΙΙΑ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 6.489,92 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης.

ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από «ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ Τροπ.3/2017 Π.Ε. Φλώρινας». Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του ν.4412/2016.

ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 

Πατήστε εδώ για τον Φάκελο Έργου.

Πατήστε εδώ για τα υπόλοιπα αρχεία.